Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abair le Seán
tell Seán
abair leis an bhfear
tell the man
d'athair
your father
do mháthair
your mother
fear an tsiopa
the shopkeeper
abair le
tell
bhí sé á rá le
he was telling it to
dúirt sé le
he told
cailín an tsiopa
the shopgirl
fear an bhainne
the milkman
fear an phoist
the postman
nach ndúirt sé le?
didn't he tell?
an ndúirt sé le?
did he tell?
ní dúirt sé le
he didn't tell
Dúirt mé le d'athair teacht isteacht.
I told your father to come in.
An ndúirt tú le mamaí é a dhéanamh anois?
Did you tell mammy to do it now?
Ní dúirt aon duine liom gan é a ithe.
No one told me not to eat it.
Abair leis na leanaí fanacht amuigh.
Tell the children to stay out.
Dúirt daidí liom é a fháil.
Daddy told me to get it.
Abair le Máire a ceachtanna a dhéanamh.
Tell Máire to do her lessons.
iad
them
rith amach
run out
céard a rinne sí?
what did she do?
iad a dhéanamh
to do them
go bhfuil
that (she) is
is maith an rud go bhfuil
it's a good thing that (she) is