Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(negates a verb)
níor
(negates a verb)
é
it
é sin
that
ní dúirt mé
I didn't say
ní dhearna mé
I didn't do
ní bhfuair mé
I didn't get
ní fhaca mé
I didn't see
nior thug mé
I didn't give
níor chuala mé
I didn't hear
mo
my
do
your (one person)
mo phíopa
my pipe
mise
I (emphatic)
sa halla
in the hall
do phóca
your pocket
ansin
there
Ní dhearna sé an ceacht sin fós.
He didn't do that lesson yet.
Chuala daidí thusa agus Bríd ag caint.
Daddy heard you and Bríd talking.
Fuair na leanaí uachtar reoite.
The children got ice cream.
Ní fhaca aon duine an garda ag teacht.
No one saw the guard coming.
Níor thug mé ach trí scilling fós.
I gave only 3 shillings yet.
Ní dúirt Tomás an ceacht sin.
Tomás didn't say that lesson.