Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ar
(asks a simple question)
nár
(asks a negative question)
ar imigh sé?
did he go (off)?
ar tháinig sé?
did he come?
ar rith sé?
did he run?
nár shiúil sé?
didn't he walk?
nár léim sé?
didn't he leap?
nár thit sé?
didn't he fall?
if
Dia anseo isteach!
God save all here!
anocht
tonight
pionta
a pint
más é do thoil é
if you please, please
Nár imigh na buachaillí abhaile?
Didn't the boys go off home?
Ar tháinig na cailíní ar scoil?
Did the girls come to school?
Níor rith siad isteach sa teach.
They didn't run into the house.
Shiúil an sagart suas an séipéal.
The preist walked up the chapel.
Nár léim an cat isteach sa bhosca sin?
Didn't the cat jump into that box?
Ar thit an caipín síos in uisce?
Did the cap fall into the water?