• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bhí
was, were
bhí sé
he was
bhí siad
they were
ag ithe
eating
ag ól
drinking
ag imeacht
going off
ag fanacht
waiting
ag rith
running
ag imirt
playing
Bhí sé ag ithe.
He was eating.
Bhí sé ag imeacht.
He was going off.
Bhí sé ag rith.
He was running.
Bhí sé ag ól.
He was drinking.
Bhí sé ag fanacht.
He was waiting.
Bhí sé ag imirt.
He was playing.
Bhí siad ag ól an tae.
They were drinking tea.
Bhí tú ag rith ar an mbóthar salach.
You were running on the dirty road.
Bhí tú ag ithe siúcra?
You were eating sugar?
Cé a bhí ag obair anseo?
Who was working here?
Bhí an muinteoir ag éisteacht.
The teacher was listening?
Bhí Máire ag foghlaim sa bhaile.
Máire was learning at home.
seo!
here!
réidh
ready
i mo dhiaidh
after me
is dócha
probably
fáilte romhat
you're welcome
Fáilte romhat, a Mháire. Níl Seán anseo fós.
You are welcome Máire. Seán isn't here yet.
Tá sé ag teacht, ceart go leor.
He is coming, right enough.
Tá sé ag imirt, is docha.
He is playing, probably.
Níl, mar bhí sé ag rith i mo dhiaidh. Feicim ag teacht anois é.
He's not, because he was running after me. I see him coming now.
Go maith. Seo, tá an dinnéar réidh.
Good. Here, dinner's ready.
Go raibh maith agat, a mhamaí.
Thank you, mammy.