Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
lögin voru samþykkt á Alþingi
the laws were passed by
parliament
verð á bensíni hækkar
the price of gasoline went up
klæddu þig vel í kuldanum
dress appropriately in cold
weather
hestamennirnir riðu yfir ána
the horsemen rode across the
river
hún er í námi erlendis
she is studying abroad
þetta hefur engan tilgang
this is pointless
hver er formaður félagsins?
who is the president of the
association?
skipstjórinn þekkir höfnina vel
the captain knows the harbour
well
það er sinn siður í hverju landi
each country has its own
customs
nú eru öll viðskipti hnattræn
all business is global nowadays
er hann kominn á þing?
is he in Parliament?
jakkinn fer honum vel
the jacket looks good on him
birtan er skær
the light is bright
við fengum andlegan stuðning
we had moral support
hann fékk óvænta afmælisgjöf
he received an unexpected
birthday present
kötturinn hefur níu líf
a cat has nine lives