Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
‘ο διάβολος
djävul, förtalare
‘ο θάνατος
död
’επιτάσσω
befalla
διαλογισμός
beräkning
’ακάθαρτος
oren
’ασκός
lädersäck (it. ote)
’αναβαίνω
gå upp
’αλλα
utan, men
’αγαθός
god
α’ίρω
lyfta upp, bortföra
’άγγελος
budbärare, ängel
‘ο θησαυρός
skattkammare
ο’υδείς
ingen
νέος
ny
τό θυσιαστήριον
altare
‘Ιεροσόλυμα
Jerusalem
καθεύδω
sova
‘ο καιρός
tidpunkt, avgörande ögonblick
πειρασμός
prövning, frestelse
‘ο χόρτος
gräs
‘υπακούω
lyda
σώζω
rädda, frälsa
‘ο στέφανος
krans
πόσος
hur stor, hur många
πρόσωπον
ansikte, person
προφέρω
bära fram