Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I know a lot about my field
Ik weet veel in mijn vakgebied
To set up in business
To start a business
A consultancy
Adviesbureau
To buy into a franchise
Een franchise kopen
A retail outlet
Een kleinhandelaar
To set up a hotel
Een hotel starten
To produce specialist software for educational purposes
Gespecialiseerde software produceren voor onderwijsdoeleinden
I’m given early retirement
Ik moet vervroegd op pensioen
My knowledge comes in useful
Mijn kennis komt hier goed van pas
To raise a loan/money/finance
Opvragen v lening/geld/financiën
To borrow money
Geld lenen
To Carry out market research/a business plan
Een markonderzoek uitvoeren/ een business plan
To launch a company
Een bedrijf lanceren
to cover overheads
De kosten dekken
To write a business plan
Een business plan schrijven
To repay a loan/money
Lening/geld terugbetalen
Ways to raise money
A bank loan
a mortgage
hypotheek
a government grant
toelage(subsidie) van regering
venture capital
risicokapitaal
personal savings
eigen spaarcenten
going into partnership
partnership aangaan
a loan from family/friends
een lening van vrienden en familie
To pay your debts
Schulden betalen
The company is profitable
Bedrijf is renderend
Sign a formal contract
Een officieel contract tekenen
To share information
Info delen
To get funding/to obtain finance
Toelagen krijgen
To have property to guarantee the loan
Eigendom hebben om de lening te verkrijgen
Assets
Activa
Premises (altijd meervoud!)
Bedrijfspand(en)
Collateral (or security) against loans
valuable property owned by someone who wants to borrow money which they agree will become the property of the company or person who lends the money if the debt is not paid back:
The business has great profit potential
Het bedrijf heeft grote winstpotentieel
To cover the principal
The principal: an amount of money which someone has invested in a bank or lent to a person or organization so that they will receive interest on it from the bank, person or organization:
Financial statements
Financiële uittreksels, overzichten
Tax returns
Btw aangifte
Venture capital
Risicokapitaal
A start-up
Een opstart
Venture
Business – new and full of risks
Division heads
Afdelingshoofden
The board
Het bestuur
Ground-breaking work
Innoverend werk
A new facility/a new operation
Hier: een bedrijf, een centrum
Suggest our next course of action
Suggereer onze volgende actiestap
Suppliers are within easy reach
Leveranciers zijn binnen gemakkelijk bereik
Initial investment
Eerste investering/aanvankelijke investering
Reasons to choose a new location
To offer excellent scientific facilities
Reasons to choose a new location
Facilities encourage co-operation with other companies in the sector
Reasons to choose a new location
Has a high rate of unemployment
Reasons to choose a new location
Has excellent communications
Reasons to choose a new location
Has a lot of students
Reasons to choose a new location
is leading research in the field
Reasons to choose a new location
cheap premises !
Reasons to choose a new location
excellent transport links
Reasons to choose a new location
to rank high in terms of offering value-for- money office space
Reasons to choose a new location
property prices are reasonable
A proposal
Lay-out: sections with headings, contains bullet points, it has a title
contents of proposal
the existing situation + suggested future courses of action
start of a proposal
the purpose of the proposal
end of proposal
End: about recommendations + a suggested action plan.
Language for proposals
the purpose of this proposal is … / I suggest that we should…/ prices appear to be lower/ our next steps should be to ….
To break into a new market
Een nieuwe markt binnentreden/binnenbreken
A distributor
Een distributeur
To recommend someone
Iemand aanbevelen
Large experienced sales force
Een verkoopsploeg met veel ervaring
Daily deliveries
Dagelijkse leveringen
Our staff is highly paid
Personeel is zeer goed betaald
To stock the competitors’ products
De producten van de concurrenten opslaan
To give a presentation
Een presentatie geven
Data projector
Beamer, projector
Flipchart
Bord met grote papieren bladen
Speakers
Klankkasten, boxen
Remote control
Afstandsbediening
Laptop
Laptop
Pointer
Aanwijzer
Screen
Scherm
Handouts
kopietjes
To do a course on presentation skills
Een opleiding presenteren volgen
Speak at a suitable speed
Spreek op een gepast tempo
Tape yourself
Maak een opname van je presentatied
Look directly at your listeners
Oogcontact maken
To practise (met een s!)
Oefen
To reduce nervousness
Zenuwachtigheid beperken
Prepare for possible questions
Bereid je voor op vragen
Use photocopies for anything too long/complex
Gebruik kopies voor alles wat te lang of moeilijk is
Fear of speaking
Spreekvrees
To avoid speaking opportunities
Spreeksituaties vermijden
To do it effectively
Het goed doen
Rehearsing a presentation
De presentatie inoefenen
To reduce anxiety
De schrik verminderen
You have to sound credible
Je moet geloofwaardig overkomen
The material must be familiar
Je moet met de materie vertrouwd zijn
To brainstorm what you will include and rank it then
Brainstormen over wat je erin steekt en ordenen
To improve your presentation
Je presentatie verbeteren
Mannerism
Ticjes, eigen trekjes
To make changes
Veranderingen aanbrengen
To speak slowly and clearly
Traag en duidelijk spreken
Enthusiasm is essential
Enthousiasme is essentieel
The audience
Het publiek
Use no complicated sentences
Geen ingewikkelde zinnen gebruiken
Short words have more impact
Korte woorden hebben meer impact
To dry up
Niet meer weten wat zeggen
Use notes
Gebruik notities
Convert statistics into charts and graphs
Zet statistieken in tabellen en grafieken om