Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Regional food
Regionaal eten
The food exhibition
The food trade fair
The objective is to expand our customer base
Het doel is onze klantenbasis uit te breiden
Manning the stand
De stand bemannen
To carry out the project
Het project uitvoeren
When would we need to book the space
Wanneer zouden we de ruimte moeten reserveren
When would we need to make a booking/ when would we need to reserve a place at the exhibition
wanneer zouden we moeten boeken/ een plaats reverseren op de tentoonstelling
To hire a space at…
een plaatsje afhuren
Get in touch with the organisers
Contacteer de organisatoren
A brief description of the companies’ activities
Een korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
To exhibit
Tentoonstellen,een stand hebben
We are specialized in producing and exporting regional Foods
We zijn gespecialiseerd in het produceren en uitvoeren van regionaal eten
A stand in one of the less expensive parts of the exhibition
Een stand in de minder dure delen van de beurs
This is possible on our budget
Dit is haalbaar voor ons budget
Who can build the stand for us?
Wie kan de stand voor ons opzetten?
To discuss the design of the stand
Het ontwerp vd stand bespreken
Provide/supply our stand on time
Voorzie/lever onze stand op tijd
Keep the costs down
Hou de kosten laag
We have wide international experience
We hebben een brede internationale ervaring
A custom-built exhibition stand
Een stand op maat van klant gemaakt
To stand out at the exhibition
Opvallen, eruitspringen
A trade event
Een handelsgelegenheid?
To meet the clients’ needs
Aan de noden van klant voldoen
Our prices are keen
Onze prijzen zijn scherp
Our prices are competitive
Concurrerende prijzen
We have a huge stock of ready-made equipment
We hebben grote voorraad aan kant-en-klare uitrusting
To install the equipment
De uitrusting installeren
To mount the graphics
De prenten( logo’s ed) opzetten
To give you an edge over your competition
Een voetje voor op de concurrentie geven
You will be able to make an impact
Je zult indruk kunnen maken
We ensure that..;
We garanderen dat…
Walk-through and fly-over images
3-dimensionele modellen van de stand waar je als het ware kunt door lopen
To control the costs
De kosten worden beperkt/gecontroleerd
Deadlines are met
Deadlines worden gerespecteerd
on-site
Ter plekke
To impress your current clients
Je huidige klanten onder de indruk brengen
Potential clients
Possible new clients
Pre-event promotions
Promoties voor het gebeuren zelf
To grab people’s attention
De aandacht trekken van de mensen
To give you the marketing advantage
Voorsprong geven
How much floor space do you need
Hoeveel standruimte heb je nodig
Shelves to display the products
Planken om de producten tentoon te stellen
Supply us with all the information
Geef ons alle info
A draft design
Een voorontwerp
Prior
Voor (in tijd)
How many people do you wish to accommodate on your stand at any one time
Hoeveel mensen wil je kunnen onthalen op je stand, om het even wanneer
A chain of stores
Een winkelketen
Pop the bowl in the dishwasher
Stop de schaal in de vaat
The apparatus
Het toestel
A damp cloth
Een vochtige doek
How much does it weigh
Hoeveel weegt het?
How much would we be able to sell if for?
Voor hoeveel zouden we het kunnen verkopen?
It would retail at (price)….
Het zou tegen …. Verkopen.
What price do you supply it to us at?
Tegen welke prijs lever jij het aan ons?
A 50% mark-up
An amount by which the price of sth is increased before it is sold again
We carry (a lot of) stock/to stock
We hebben een voorraad/ stockeren
Within the week
Binnen de week
A biggish order
Een tamelijke grote bestelling
Does it come with the batteries included?
Wordt het inclusief batterijen geleverd
Characteristics of the product
Productkarakteristieken
Technical specifications
Technische gegevens
Terms and conditions
Voorwaarden
A gadget
Small aparatus
Plug i tinto the mains
In stopcontact steken
It comes supplied with
Samen met …. Verkocht
A discount
Een korting
Payment terms
Betalingsvoorwaarden
Delivery date
Leveringsdatum
To dispatch immediately
Onmiddellijk verschepen
By courier
Dmv een koerier
At sight
Op zicht
Bulk order
Grote bestelling
Within 2 week of receiving the order
Binnen de 2 weken na ontvangst vd bestelling
to go it alone
Set up your own business yourself, alone
To run your own business
Je eigen zaak leiden
To make a go of starting your own business
Het wagen om zelf zaak te starten
An entrepreneur
Ondernemer
To start up your business
Zaak opstarten
Competition
Concurrentie
To look back
Achterom kijken
To pay fees
Premies betalen
To benefit from the marketing
Van de marketing profiteren
The profits
De opbrengsten
I’m just starting out
Juist gestart
Buying (into) a franchise
A 90% success rate
Een 90% succespercentage
A start-up fee
Startpremie
To give up the safety of a regular income
De veiligheid van een regelmatig inkomen opgeven
To escape office life
Het kantoorleven ontsnappen
The premises
De bedrijfspanden
To take a massive risk
Een reusachtig risico nemen
An unsellable product
Een onverkoopbaar product
Legitimate
Wetmatig
The failure rate
Het faalpercentage
A mere 10%
Een loutere 10% (niet meer dan….)
Giftwrapped
Ingepakt als cadeau
Earnings
Inkomen
To take off
Van de grond komen
To fail
Mislukken
Mortgage
Hypotheek
Dot.com startups
New internet companies
Profit
Winst
Turnover
Omzet
Assets
Activa
Liability
Schuld : debt
Interest rate
Interestvoet
Make an estimate of your costs
Doe een raming van je kosten
Make a profit forecast
Maak een winstenvoorspelling
Pay tax on the profit
Belasting op de winst betalen
A loan from the bank
A bank loan (banklening)