Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alltså
dus
arbetslöshet
werkeloosheid
Atlanten
Atlantische Oceaan
att beskriva (d)
beschrijven
att bestå av (d)
bestaan uit
att hitta (a)
vinden
att hålla
houden
att hålla på (d)
bezig zijn
att stänga (b)
sluiten, dichtdoen
att tillhöra (b)
behoren tot
att hundra (a)
zich afvragen
att utvandra (a)
emigreren
att växa (d)
groeien
berg, ett
berg
betydelse-r
betekenis
bonde, bönder
boer
brist-er
gebrek, nood
dessutom
bovendien
flod-er
rivier, vloed
flytande
vloeiend
fort
snel
fortfarande
nog, nog steeds
fri
vrij, gratis
för ... se(da)n
geleden
författare
schrijver
germansk
Germaans
grupp-er
groep
historia
geschiedenis
hälft-er
helft
händelse-r
gebeurtenis
hög
hoog
ingenting
niets
innan
voordat
jord-ar
aarde, grond
kilometer
kilometer
kraft-er
kracht
krig, ett
oorlog
liksom
evenals
mellersta
midden-, middelste
mer
meer
meter
meter
norr
noorden
norra
noord-
om
of
ord, ett
woord
sak-er
zaak, ding
sida
kant, zijde, bladzijde
skog-ar
bos
språk, ett
taal
söder
zuiden
utom
behalve
viktig
belangrijk
västra
west-
än (na vergrotende tr.)
dan
än(nu)
nog
Han håller på att lesa
Hij is aan het lezen
Orsaken till ....
De reden/oorzaak van ...
Det blir allt + vergr. trap
Het wordt steeds + vergr. trap
Brist på ...
Een gebrek aan
På andra sidan gatan
Aan de andere kant van de weg