Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wat heeft java objecten?
eigenschappen en die activiteiten ze kunnen doen zijn methoden.
hoe zijn objecten, en hun eigenschappen en methoden van elkaar geschieden
Door een punt.
wat heeft een methode achter de naam van de methode?
haakjes ()
hoe noemen wij dingen die tussen de haakjes zitten?
De argumenten van de methode.
wat is de heelal van objecten opgebouwd uit?
Browserondelen, webpagina onderdelen en een aantal objecten die zijn in de taal zelf ingebouwd.
Wat betekent DOM?
Document Object Model
Wat heeft de DOM betrekking op?
Op het document dat in de browser wordt geladen.
Wat betekent BOM?
Browser Object Model
De objecten in de BOM wordt hiërarchish verdeeld. Wat zit in de bovenste rang?
Window
Wat objected zitten in de onderste rang?
frames, navigator, history, location, screen en document
Wanneer wordt de object "window" gemaakt?
Zodra de browser in het webdocument de tag <body> or tag <frame> aantreft.
Hoe wordt Java-Script vensters opgeroepen?
Met drie verschillende methoden: alert(),confirm() en prompt().
Wat is de betekenis van de aanhalingstekens in JavaScript?
Ze wijsen aan dat de teksten tussen de aanhalingtekens zijn strings en geen namen van variabelen.
Wat is de bedoeling van de teken \ voor een aanhalingsteken te plaatsen?
Om de wijzen dat de string eindigt niet bij de volgende aanhalingsteken.
Wat betekent de puntkomma's in de script?
Om aan te geven waar de einde van de verschillende instructies plaats vinden.
Hoe is de waarde van een variable toegekend?
De waarde is toegekend d.m.v. de toewijzingsoperator "=" (isgelijkteken).
Wat betekent de prefix ++a of --a?
Telt JavaScript eerst 1 op of trekt 1 vanaf bij de variable.
Wat betekent de postfix a++ of a--?
De waarde van de variable wordt eerst gegeven en dan wordt met 1 opgehoogd of met 1 verminderd.
Wat doet een bevestigingsvenster?
Een bevestigingsvenster biedt de gebruiker twee keuzes: OK of Annuleren.
Hoe wordt een functie gesplitst?
Één deel in de header en één deel in de body.
Waar wordt de functie gecreërd?
De functie wordt gecreërd in de header.
Waar en hoe wordt de functie aangeroepen?
De functie wordt aangeroepen in de body d.m.v. van een gebeurtenisafhandeling (event handler).
wat betekent %?
modulo - de rest die overblijft na deling.
a=8 % 3; a = 2
wat betekent ==?
identiteit (is gelijk aan)
a = 4; a == b; b = 4
wat betekent !=?
is niet gelijk aan
a = 5; b = 4; a != b
wat betekent &&?
and
a && b
zowel a als b moeten waar zijn
wat betekent !?
not
!a; a is niet waar.
Wat betekent ||?
OR a || b
of a, of b, of beide zijn waar.
Hoe wordt pop-up vensters aangemaakt?
Pop-up vensters zijn aangemaakt door de methode open() van het object window.