Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoe wordt de meervoud met worden die op -f of -s gevormd?
Door de f te veranderdt in een v (dief - dieven) en een -s wordt een z ( huis - huizen).
Als een woord op -ee einigt hoe wordt de meervoud gevormd?
De suffix -en wordt geschreven met een trema.
orchidee - orchideeën.
Als een woord waar de klemtoon op -ie valt, hoe wordt het gespeld?
Met een trema op de -en.
knie - knieën.
Als een woord waar de klemtoon op -ie valt niet, hoe wordt het gespeld?
Het letter -n wordt aan de woord toegevoegd en een trema op de -e. bacterie - bacteriën.
Als een woord eindigt op -ik hoe wordt de meervouds gevormd.
De slotconsonant wordt niet verdubbeld zolang als de klemtoon valt niet op de -ik.
slechterik - slechteriken.
Dertien regels voor de woorden.
seizoenen, rivieren & bergen, de namen van klanken & cijfers, muziekinstrumenten, ziektennamen, gesubstantiveerde stammen, -heid, -ing, substantieven op -te of -de, -ij, -ica, -theek. uitzonderingen het voorjaar en het najaar, het orgel en het clavecimbel.
11 regels voor het woorden.
windrichtingen, metalen, talen, spelen, land- en plaatsnamen (gekwalificeerd),verkleinsuffix, gesubstantieven inifinitieven, -isme en -asme, -ment, werkwoorden afgeleide substantieven die beginnen met ge-, -um.
de woorden
de bal (rond voorwerp)
de blik (manier van kijken)
de bos (een bos bloemen)
de jacht (het jagen)
de pad (dier) mv. padden
de stof (materiaal)
het woorden
het bal (dansfeest)
het blik (metalen voorwerp)
het bos (groot aantal bomen)
het jacht (plezierboot0
het pad (klein weg) mv. paden
het stof (deeltjes in de lucht
Het attributief gebruikte adjectieven krijgt meestal de uitgang -e. Wat zijn de 3 condities waarvan het krijgt geen e?
1. het adj wordt gecombineerd met een het woord.
2. de constituent als geheel staat in het geheel i het enkelvoud
3 de constituent als geheel is onbepaald.
Hoe wordt zelfstandige werkwoorden gevormd? o.t.t.
eerst, derde en meervoud persoonsvorm.
het letter -t wordt aan de ik vorm 1 en 3 persoonsvorm toegevoegd En -en aan alle persoonsvormen meervoud.
Hoe wordt zelfstandige werkwoorden bij de 2 p.v. gevormd?
Normaal de uitgang -t als je or jij het subject is. Als je of jij àchter de pv. dan geen t.