Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/299

Click to flip

299 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur ser en stafylokock ut
Som en klase
Berätta mer om stafylkocker
Anaeroba, gram positivta, hög resistensutveckling,
Olika stafylokocker
Aureus, epidermis
Aureus egenskaper
koagulas +, entrotoxiner, TSST, penicillinas
Vart finns areus
Normalfloran och patogen
Areus olika infektions typer
Furnukel, Karbunkel, Impetigo, matförgiftning,
MRB
Bakterier som är resistenta mot flera antibiotika
MRSA
Meticillin resistent stafylokock aureus
Var ger MRSA ofta sjukdomar
Mjukadelar och hud
Epidermis egenskaper
Slimefaktor, koagulas negativ, producerar betalaktamaser, normalflora
Vad gör slimefaktor
Får epidermis att fastna bättre, skyddar mot leukocyter och antibiotika
Epidermis Sjukdomar
Ger endogen smitta vid transplantation.
En bakterie som ger urinvägsinfektioner hos unga kvinnor
Staf. saprofyticus, gram -, låg virulent, låg patogen.
Vad producerar staf. epidermis och vilka konsekventer kan det leda till
De producerar betalaktamas som gör att dom har stor benägenhet att utveckla resistens mot antibiotika
Strep. kock, gram positvi eller negativ
Gram positiv
Hur ser en strep.kock ut
Långkedja
Strep.kock anaerob eller aerob
Anearob
Andra egenskaper strep.kocker har
Känsliga för PC och desinfektionsmedel, normalflora på hud, tarm
Två olika indelningar av streptokocker vilka
Hemolys och Lancerfield
Hemolys
Förmåga att ta sönder eretrocyter
Lancerfield
Antigen i cellväggen
Typer av streptokocker
St.kock pyogenes, Pneumokock, Viridans
Vad kan st.kock pyogenes ge för sjukdom
Halssfluss, sharlakans feber utslaf
Vilka egenskaper har GAS som ökar virulensfaktorer
M.proteiner, erytrogent toxin, streptolysin, streptokinas, hyaluronidas
Vad gör M.proteiner
Förhindrar fagocytos
Erytrogent toxin
Ger feber och utslag
Streptolysin
Ger antikroppar
Streptokinas
Löser fibrin (blodpropprslösare)
Hyaluronidas
Tar sig bättre genom vävnad
Primär och sekundär infektion vid tuberkulos
Primär är första insjuknandete, sekundär då reaktiveras bakterien som legat latent
När smittar tuberkulos
Vid öppen smitta och M.Bovis via mjölk
Hur fastställer man en diagnos för tuberkulos
Direktmikroskopi, odling, PPD
Hur reproducerar sig Tuberkelbakterien
Den reproducerar sig i makrofager och överlever fagocytos
Vilka sjukdomar ger Enterokocker
UVI och Endokardit
Vad betyder förkortningen VRE
Vancomysin resistena enterokocker
Två typer av Enterokocker
E.Fecalis och E.Faecium
Två typer av Clostridier
Cl.Tetani och Cl.Defficile
Vilken åtgärd kan tillämpas vid Cl.Defficile vid lavemang
Man gör ett Faeceslavemang som man tagit från en närstående för att upprätta normalfloran
Vilka åtgärder kan tillämpas vid Cl.Defficile
Skärpt hygien, Ta bort eller byta antibiotika, vancomysin, faeceslavemang
Påvilket sätt kan man påstå att Cl.Defficile är en opportunist
Pga av att man inte insjuknar av den i normalt tillstånd utan oftast vid antibiotika behandling
Vad heter bakteriens som lever i munnen och konkurrerar ut betahemolyserande streptokocker
Viridans streptokocker
Vad ger Pneumokocker för sjukdom(ar)
Pneumoni, otit, sinutit, meningit
Vilka virulensfaktorer har pneumokocker
Sin kapsel
Hur ser pneumokocker ut?
Diplopkocker
Direkt/indirekt
Kontakt smitta
Damm, droppar, aerosoler
Luftsmitta
Colony forming units
CFU
Faeko-oral smitta
Bakterier som finns i magen men kmr in munnen
Levande smitta kommer in i blodet
Blodsmitta vad är det
Stick av insekter
Vektorsmitta vad är det
Eukaryota
djurceller och växtceller heter
Prokaryota
Enkla uppbyggda celler heter
Bakteriebärande enhet
Vad innebår CFU
Protista
Bakterier som har egenskaper från olika celler
Serologiska undersökningar
Undersökning av blod kallas
Feber
G - cellers kroppsliga påverkan
Peptidoglykan
Cellvägg (tänk på vad den är uppbyggd av)
Plasmider
Extra DNA i bakterie cellen
Ribosomer
Där protein syntes sker
PHili
fastnar i receptorer
Flagell
Bakteriens mobilitet utgörs av
Tjock peptidoglykan
Med G + menas
Smal peptidoglykan
Med G - menas
Sporbildning
Organellen i celler som kan gå in i vilofas
Amöbor, flagellater, spordjur
Vilka protozoer finns det
I vatten
Var trvis amöban?
Infektion i vaginan
Vad kan Flagellater ge oss?
Malaria
typ av spordjur
Ingen cellvägg, cellmembran, avgränsad kärna
Protozoers egenskaper?
Cystform, trofozoit
Passiv och aktiv from hos protozoer
P.ovale
Malaria protozoer, 1
P.vivax
Malaria protozoer, 2
P.malarie
Malaria protozoer, 3
P.falciparium
Malaria protozoer, 4
Intracellulär parasit
Klaymdias egenskaper
Sexuall transmitted desice
STD
Trachomatis, pneumonie, psittacci
Tre typer av kalmydia
Saknar cellvägg, förökar sig själva
Mykoplasmors egenskaper
Protista celler
En cell med egenskaper från Prokaryota och Eukaryota
Intracellulär parasit, vektorsmitta
Rickettsiers egenskaper
Högre protist cell, kärna, sporbildning, opportunistisk
Svampars egenskaper
Jästsvampar, trådsvampar
Typer av svampar
Candida albicans
Typ av jästsvamp
Smittkällor för hepatit
Blod, mat och vatten, feaces
Diagnostik av hepatit
Serologiska markörer som, antigen och antikroppar
Smittvägar för hepatit
Inokulation, feako-oral, graviditet, förlossning, sex
Profylax åtgärder för hepatit
Gammaglubulin, immunglubulin, vaccination
Hur fungerar gammaglubulin
Färdiga antikroppar tillförs en kropp
Hur fungerar immunglubulin
Färdiga specifika antikroppar mot tex hepatit B tillförs kroppen
Hur kan man bli immun mot hepatit
Vaccination el. profylax (tillfälligt), genom gång av sjukdom kan resultera i immunitet
Behandling av hepatit
Vaccin, gamma och immunglubulin, antivirala medel och interferon
Vilka löper högrisk att får kroniskhepatit
Unga individer
Vilket hepatit ger kroniskt hepatit
Hepatit C
Vad kan kronisk hepatit leda till
Levercancer och leverchirros
Vad kallas blod till blod smitta
Inokulation
Hur ser ett Hepatit virus ut
Det är ett hölje virus, med RNA el. DNA genom.
Vilka hepatiter smittar genom mat och vatten
A och E
Vilka hepatiter smittar genom blod mot blod
B, C, D,G
Vilka serologiska markörer letar man efter när man diagnostiserar akut hepatit B
HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM
Vilken del kommer HBsAg ifrån
Från höljet
Vilken del kommer HBeAg ifrån
Från insidan av viruset
Vilken del kommer HBcAg ifrån
Från virusets kapsid
Smittväg för hepatit B
Sex, förlossning, graviditet, inokulation
Vad betyder inkubationstid
Den tid det tar för viruset att bli verksam i kroppen
Behandling vid hepatit B
specifikt immunglobulin, antivirala medel, interferon
Vad kallas arvsanlag i virus
Genom
Definera PCR tekniken
Man försöker påvisa DNA eller RNA framgent i serum
Hur smittar hepatit D
inokulation, sex, mor till barn, förutsätter hepatit B
Hur vet man när en patient med hepatit B är smittsam
Det har påvisats HBeAg i serum
Vilka serologiska markörer letar man efter vid utläkt hepatit B infektion
Anti-HBs, Anti-HBe, Anti-HBc
Vad är vårdrelaterade infektioner
En infektion som drabbar patienter till följd av vråd på sjukhus. under och efter behandling. Sjukpersonal räknas även in här.
Vilka är det vårdrelaterade infektionerna
UVI, pneumoni, sårinfektioner, hepatit, traminfektioner, bakteriemi
Varför uppkommer VIF
Personal och patienter flyttas, avancerade apparatur är svår att rengöra, infektionskänsliga personer delar atmosfär med infektionssjuka, okrtisikt användande av antibiotika
Vilka åtgärder kan tillämpas för att bryta luftburen smitta
Inte vifta med sängkläder, personalklädsel, munskydd, mössa, minska anatalet närvarande personer, förstärkt ventilation
Åtgärder att bryta kontaktsmitta
Kondom, handdesinfektion, skyddshandskar, skyddsrock, punktdesinfektion
Beskriv vad rätt arbetsklädsl är
Inga accesoarer, inget hängande hår, korta ärmar, får endast användas på arbetsplats
Vilka privat kläder kan du ha inom vårde
Strumpor, skor, huvudduk
Vilka är dom basalhygienrutinerna
HHKP, handesinfketion, skyddshanskar, skyddskläder, punktdesinfektion
När ska man tvätta händerna
Innan rent arbete och efter smutsigt arbete
När ska skyddshandskar användas
Vid risk av kontakt med kroppsvätskor
När användsskyddsrock
Patientbunden eller rumsbunden, patient nära kontakt
I vilket syfte har man skyddsrock
För att skydda arbetsklädesel
När ska man punktdesinfektera
Vid spill av vätskor, stor marginal.
Vad betyder Gul prespektiva Blå markeringar
Gul betyder infekterat, blå betyder rent
Vad betyder Rött respektive Grönt
Rött betyder smutsigt, grönt betyder sterilt
Vad betyder kohortvråd
Utbrott av smitta
Vad betyder VUVI
Vårdrelaternade urinvägsinfektioner
Vilka riskfatotrer finns det
Diabetes (mikroO trivs i den söta miljön), urinavflödeshinder, KAD (slimefaktor)
VIlka alternativ till KAD finns det
Blöja, uridom, intermitten kateterisering, supra bubiskt drän
Vad gör vårdhygienisk verksamhet
Övervakar, kontrollerar, utvecklar, rådgiver, undervisar om vårdhygien
Vad betyder autoimmuna
IF angriper kroppsegna celler
Vad kan slå ut delar av IF
Läkemedelsbehandling
Vad innebär generationstid
Tiden för en delning
Svårbemästrade sjukdomar är en följd av
Underaktivitet i IF
Allergier är en följd av
Överreaktion av IF
Vilka faktorer pratar man om vid medfött IF
Inre och yttreförsvaret
Det yttreförsvaret
Hud, slemhinnor, magsaft, normalfloran
Vad slåss mikroO. om i normalfloran
Utrymme och näring
Vilka antigen finns det på G- ink. G+ bakt.
LPS, teikonsyra
4 viktiga steg för en mikroO. för att överleva i kroppen
Fastna, begrava sig djup, växa till, enzymproduktion
Det medfödda IF:s egenskaper
Snabbt, inget minne, kommer ihåg få antigen
Vad är antimikrobiella substanser
Fasiklarna i fagocyterande celler
Vad är fagosom
Inkappslingen av bakterier
Var bildas IF:s celler
I benmärgen
Att göra hål i en bakterie med andra ord
Perforera en bakterie
Förklara begreppet immunisering
Man vidtar en åtgärd så att man inte blir sjuk
Passiv immunisering
Antikorppar tillförs kroppen
Aktiv immunisering
Kroppen blidar egna antikroppar
Vaccin och vad dom innehåller
Avdödat antigen, försvagat toxin, försvagat antigen, fragment av antigen
Beroende på vilken metod man tar
kommer skyddseffekten att variera
Vad är allergen
Ett antigen som utgör en allergiskchock
Hur fungerar typ 1 allergi på antikropps nivå
Det bildas mycket IgE och binds till mastceller som frisätter histamin
Allergi typ 1
IgE antikroppar binder till mastceller som producerar histamin som ökar blodflödet i kapillärer och gör dom mer permiabla
Allergi typ 2
Auto-antikroppar sätter sig på kroppsegna celler , komplementaktivering, rekrytering av NK och fagocyterande celler, dom resulterar i hemolytisk anemi
Allergi typ 3
Antikroppar som binder till antigen. Agglutination, fagocyterande celler hinner inte fagocytera, vandrar till leder och njurar, framkallar inflamation.
Allergi typ 4
Hapten + protein = antigen, aktiverar Tc och makrofager som utsätter huden för cytotoxisk påverkan
Orsaker till autoimmuna sjukdomar
Ärftlighet, mikroO, Stress, Hormoner, för många omogna T-lymfocyter
Vilka förutsättningar behöver humanpatogent bakterie
Glucos, Ljus/mörker, O2 eller inte 02, Salthalt, Ph, Fukt, Temperatur 33-37
Hur ser ett influensa virus ut?
RNA-virus med hölje
Sammanfatta influensa virus A,B, C med ett ord
Ortomyxovirus
Vilka hölje proteinder finns det
Hemagglutinin, Neuraminidas
Vad tål inte virus rent temeperatur mässigt?
Upphättning
Vad heter utskotten hos virus
Peploner
Vad betyder HVS1
Herpes virus simplex 1
Senare version av vatten koppor även förkortning
Varicelle zoster virus VZV
Vad står CMV för och vad gör det
Cytomegalo virus, infektion i lymfa
Viruset som ger 3 dagars sjukan
Humant herpes virus 6
Viruset som ger körtelfeber
Epstein barr virus EBV
Ge två exempel på influensa virus
Rotavirus, Norwalk
Bredspectrum antibiotika
Påverkar flera mikroorgansimer
Smalspectrum antibiotika
Påverkar några mikroorganismer
DNA-virus
Påverkar DNA i cellen
RNA-virus
Styr ribosomernas proteinsyntes
Cytolys
Cellen går sönder
Latent
Virus vilar i cellen och kan reaktiveras
Mutation
Förändring i arvsanlaget
Konjugation
Bakterier använder sexphili
Transduktion
Bakteriofag, virus på bakterien
Transformation
Tar DNA från omgivningen
Bakteriostatisk
Hämning av mikroorgansimers tillväxt
Baktericid
Avdödande effekt
Antibiotikaprofylax
Förebyggande syfte
Mikrobiologiska biverkningar
Rubbning av normalfloran
Farmakologiska biverkningar
Läkemedelsallergi, överkänslighet
Exempel på samlspectrum antibiotika
Penicillin V, Penicillin G, Stafylokock penicillin
Exempel på cellväggsförhindrande antibiotika enzym
Penicillinas, Betalaktamas, Cefalosporinas
Olika angreppspunkter för antibiotika
Cellvägg, Cellmembran, Nucleinsyrehämmare, Proteinsynteshämmare
Vilken egenskap har sulfa
Nucleinsyrahämmare, bakteriostatisk
Vilken egenskap har imidazolderivat
Nucleinsyrahämmare, anaeroba infektioner
Exempel på bredaspectrum antibiotika
Ampicillin, Cefalosporiner
Vilken egenskaper har aminoglysocider
Proteinsytnteshämmare, baktericid mot aerboa gramnegativa bakterier, smat stafylokocker
Vilka egenskaper har erytromycin
Proteinsynteshämmare, bakteriostatisk
Vilka egenskaper har tetracykliner
Proteinsynteshämmare, bakteriostatisk
Hur skyddar sig bakterier mot antibiotika
Enzymproduktion, sluta porer, ändra PBP
Vad ska man tänka på när man handskas med livsmedel
Tvätta händerna ofta och noga, hosta och nys inte över maten, kyl mat i vattenbad, diska redskap, undvik rått el halv rått kött
Hur uppnår man renthetsgrad sterilt
Autoklavering (mättad ånga över 110 grader i undertryck)
Hur uppnår man renhetsgrad desinfketion
Special disk typ spolo, desinfektions medel
Hur uppnår man renhetsgrad rent
Diskning och rengöring
Smittrisk för HBV
30-40%
Smittrisk för HCV
5-10%
Smittrisk för HIV
0,3-0,5 %
Vilka smittkällor finns det för blodsmitta
Blod, sädesvätska, vaginalsekret, likvor,
Preexponeringsbehandling HBV
Vaccin * 3
Preexponeringsbehandling HCV
Finns ingen
Preexponeringsbehandling HIV
Finns ingen
Postexponeringsbehandling HBV
Vaccin, immunglubulin
Postexponeringsbehandling HCV
Finns ingen
Postexponeringsbehandling HIV
Två transkrpit hämmare, även en proteas hämmare
Vad gör enzymet proteas
Hämmar ihopsättningen av virus och avknoppningen
Tillbud
Stick, skärskada, blod på skadad hud, blod på slemhinnor
Åtgärder vid inträffat tillbud
1.Skölja rikligt med vatten och desinfektera. 2 Rapportera muntligt till handledare 3. Kontakta läkare ansvarig förr tillbudsåtgräder 4. På börja behandling så fort som möjligt 5. Provtagning av patient, HBsAg, anti HCV, anti-HIV
Åtgräder för att förhindra smitta
Arbeta långsamt och grundligt. Använd Hanskar och annan skyddsklädsel. Desinfektera händer efter smutsigt arbete, använda verktyg ska placeras i säkerhet så att dom inte kan förorsaka tillbud
Vad heter bakterien som ger borelia
Borrelia Burgdorferi
Hur ser en Borreliabakterie ut?
Spiral
Vilken smittväg har borrelia?
Vektor smitta
Vilken grupp tillhör borrelia?
Siproketer
Vad heter bakterien som ge Syfilis
Treponema pallidum
Vilken smittväg har syfilis
Driekt smitta
Hur stor är chansen att man bli smittad med syfilis bakterien
50 %
Syfilis är kännsligt för något, vad ?
Hög dos av penicillin
Vad ger Gonokocker
Gonorre
Vilka virulensfaktorer har Gonokocker
Phili
Hur stor är chansen att man blir smittad med gonorre
100 %
Hur andas, vilket gram och hur ser Gonokocker ut?
Aeroba, gram -, Diplokock
Vad ger Meningokocker
Meningit, sepsis
Vilka virulensfaktorer har meningokocker
Kapsel, endotoxin, Phili
Hur smittas meningokocker
Droppsmitta
Vad betyder ÖLI
Övre luftvägsinfektion
Vilken bakterie ger ÖLI
Moraxella catarrhalis
Hur smittas ÖLI
Droppsmitta
Vad är ÖLI känligt för
Erytromycin
Låg eller hög virulent
Låg
Vilken bakterie ger kikhosta
Bordetella pertussis
Hur smittas kikhosta
Droppsmitta
Vad är kikhosta känligt för
Erytromycin
Vilket gram och hur ser kikhostabakterien ut
Gram -, stav
Bakterie som ger influensaliknande symptom
Legionella pneumophila
Hur smittar Baktrien med influensliknande symptom
Aerosoler
Vad är influenskaliknande bakterier känlisga för
Desinfketion och erytromycin
Gramnegativ stav som ger pneumonie och UVI
Klebsiella
Vilka virus ingår i retrovirusfamiljen
Onkovirus, Lentivirus
Vilka virus ingår i Onkovirus
HTLV 1, HTLV 2
Vilka virus ingår i Lentivirus
HIV-1, HIV-2
Vilken typ av virus är Retrovirus
RNA virus
Vad står HIV för
Humant immunbrist virus
Vad står AIDS för
Acquired immun deficiency syndrome
Vad attackerar HIV och HTLV
Th-celller (CD4)
Hur fungerar revers transkript
Ezymet gör om RNA till DNA så att arvsmassan kan sättas in i cellens kärna och bli en viroin fabrik
Vilka celler har recpetorer för hiv virus och vad heter receptorn
Receptorn heter CD4, th-celler, makrofager och monocyter
Vilka smittkällor för hiv finns det
Blod, sädesvätska, slidsekret, likvor
Vilka smittvägar finns det för hiv
Sex, inokulation, mor till barn
Vad är inkubationstiden för HIV
ca 2 månader
Hur ser sjukdomsutveckling ut
Vid obehnadlad HIV får ca 50 % av det smittade AIDS
Diagnostik av HIV
Påvisa specifika antikroppar, PCR-tekniken, odla virus med T-lymfocyter
Hur behandlas HIV
Preparat som hämmar HIV virusets enzymsekrektion som är virusets största virulensfaktorer
Vilka är Komplementsystemets funktion
Mac komplexet, binda till kapsider, underlätta fagocytos, rekrytera inflammatoriska celler och aktivera mastceller
Hur fungerar MAC komplexet
Flera komplement sätts sammans och förankrar sig på mikroorganismer och penetrerar de
Vad heter antigenpresenterade celler heter
APC
Vad gör NK-cellen
Tar sönder värdcellen
Förklara de olika aktiveringarna av komplementsystemet
Komplement binder till en mikroO, Komplement binder till antikropp, Komplement binder till lektin
Vad är den klassiska vägen
Komplement binder till antikroppar
Hur fungerar lektinvägen
Lektin binder till mannos som finns på mirkoO yta och därefter kan komplement binda sig
Vad är den alternativa vägen
Komplement binder till en mikroO
Vad är C3b
Fagocytosunderlättare genom att fagocyterna har receptrorer för komplementen
Vad är IFN
Virus hämmare
Vad betyder IFN
Interferon
Var utsöndras IFN
Från makrofager
Vilka cytokiner utsöndrar mastceller
histamin, prostaglandiner, leukotriener
Vad aktiverar mastceller
C3a, C5a
Vilken följd blir det av mastcells utsöndring
Blodflöde i kapillärer ökar, den blir med permiabel
Vilka funktion har monocyter och vad utvecklas dom till
Fånga främmande mirkoO i blodet, kan omvandals till makrofager
Vilken funktion har makrofager
Fagocytera ett bredspektrum mikroO, ta hand om döda kroppsegena celler, utsöndrar cytokiner vid stiml., APC
Var mognar B lymfocyter
I central lymfatisk vävnad
Vad gör B lymfocyter
Producerar plasmaceller som producerar antikroppar och minnesceller
Vad gör T lymfocyter
Producerar Th och Tc
Vad gör Th
Producerar Th1 och Th2
Vad gör Th1
Aktiverar makrofager, Tc, NK-celler
Vad gör Th2
Aktiverar B-celler
Vad betdyer APC och vilka finns det
Antigenpresenterande celler, makrofager, dendritceller, lymfocyter
Var mognar T-lymfocyter
I tymus
Vilket syfte har mognaden
Att lära lymfocyter vilka celler som är kroppsegna
Vilka antigensreceptorer har B-lymfocyten
IgD, IgM
Vad är antikroppar till för
Att underlätta fagocytering, aktivera komplement, neutralisera toxiner, förhindra fäste
Vilka typer av antikroppar finns det
IgG, IgA, IgM, IgE, IgD
Hur förkortas den antigenpresenterande delen
MHC
Vilket syfte har T-celler
Att aktivera celler som hjälper till vid infektionen
IgGs funtkion
Sekundär infektion, passerar livmorderskakan
IgAs funktion
Förekommer i sekret, försämrar mikroO, fotfäste
IgMs funtkion
Bildas vid första träff av antigen
IgEs funktion
Binder till parasiter, orsakar allergier
IgDs funktion
Sitter på B-cellers yta
Förklara steg för steg hur virus reproducerar sig
Landar på cellen och penetrerar den och avlägsnar sin arvsmassa. Sen replikeras DNA i cellkärnan eller transleras i ribosomerna. Nya virioner sätts samman. Frisättning av virioner sker genom avknoppning eller cytolys
Vilket syfte har T-celler
Att aktivera celler som hjälper till vid infektionen
IgGs funtkion
Sekundär infektion, passerar livmorderskakan
IgAs funktion
Förekommer i sekret, försämrar mikroO, fotfäste
IgMs funtkion
Bildas vid första träff av antigen
IgEs funktion
Binder till parasiter, orsakar allergier
IgDs funktion
Sitter på B-cellers yta