Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
anstränga
esforzarse
avsikt
motivo
avtal
convenio
begära
kräva - solicitar
bekämpa
combatir
beredd
dispuesto
erlägga
betala
framgå
deducir
fördom
prejuicio
förebygga
förhindra
förena
reunir
förmedla
intermediar
försumma
neglect
genomgripande
radical-fundamental
obetydlig
insignificant
omkomma
dö genom olycka
orimlig
absurdo
tillämpa
aplicar + använda i praktiken
underlagsen
inferior
uppfinna
inventar
ursprung
origen/fuente
åtar
asumir
överge
abandon
ömsesidig
reciproco
överlagsen
superior