Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
angrepp
attack
anlända
arrive
avvakta
await
behandla
treat-handle
bekymmer
problem - oro
biträde
expedit
efterhand
gradually
enskild
privat - propio
framgång
success
föreslå
suggest
förfölja
perseguir
förneka
deny
förorsaka
causar - orsak
försörja
provide support
gemensam
comun
angrepp
attack
anlända
arrive
avvakta
await
behandla
treat-handle
bekymmer
problem - oro
biträde
expedit
efterhand
gradually
enskild
privat
framgång
success
föreslå
rekommendera
förfölja
perseguir
förneka
deny
förorsaka
causa - orsak
försörja
provide support
gemensam
allman
omständighet
förhållande - circumstancias
tillbringa
vara på en plats på en tid
underskatta
underestimate
undgå
avoid
upprepa
repetera
utnyttja
make use of
åsikt
opinion
uppfattning
entendimiento
förvåna
överraska
tillföra
aportar