Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
avskeda
kick
beffina sig
encontrarse
belägen
be situated
beundra
admire
därmed
därför
ersätta
replace
förbättra
improve
förekomst
existance
forhindra
evitar
förtjäna
deserve
förväxla
blanda ihop
inse
realize (komma på)
inträffa
ocurrio
nedanstående
below
ogiltig
invalido
ojämn
desigual
omfattande
contiene mucho
gran alcance
påstå
att saga sin åsikt
tillstånd
permiso
uppfatta
förstå
uppträda
presentera
utrymme
room (areal)
åtskillig
mycket
ansvar
responsible
förgäves
en vano