Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an t-ábhar

na hábhair
the subject

the subjects
an Béarla
English
an Fhraincis
French
an Ghearmáinis
German
an Spáinnis
Spanish
an Ghaeilge
Irish
an mhatamaitic
maths
an tíreolaíocht
geography
an stair
history
an eacnamaíocht
economics
staidéar gnó
business studies
an tíos
home ec.
an fhisic
physics
an cheimic
chemistry
an bhitheolaíocht
biology
an ceol
music
an ealaín
art
an ríomhaireacht
computing
an tseandálaíocht
archeology
an leigheas
medicine
an dlí
law
an chuntasaíocht
accountancy
an tráchtáil
commerce
an innealtóireacht
engineering
an bhanaltracht
nursing
an mhúinteoireacht
teaching
an chaílíocht
qualification
an chéim
degree
céim ealaíon
arts degree
an teastas
certificate/diploma
an dioplóma
diploma
an scolaíocht
schooling
an bhunscholaíocht
primary education
an mheánscholaíocht
secondary education
an bhunscoil
primary school
an phobalscoil
community school
an Ardteistiméireacht

(Ardteist)
leaving cert
rinne mé an Ardteist faoi dhó
i did the leaving cert twice
an Teastas Sóisearach
junior cert
an ollscoil
university
an coláiste
college
coláiste triú leibhéal
third-level college
an léachtóir
lecturer
an múinteoir
teacher
an teagascóir
tutor
ag teagasc

ag múineadh
teaching
Tá sé deacair cúrsa a roghnú
it's difficult to choose a course
níl sé éasca cinneadh a dhéanamh
it's not easy to make a decision
an scrúdú

na scrúduithe
exam

exams
Theip orm sna scrúduithe
i failed the exams
Fuair mé pas
i passed
D'eirigh liom pas a fháil
i managed to pass
Ar éirigh go maith leat?
did you get on well?
an-fhurasta
very easy
an-deacair
very difficult
Is ábhar dúshlánach é.
it's a challenging subject
Thaitin an scoil thar cionn liom
i really enjoyed school
Baineann na scoláirí an-taitneamh as mo chuid ranganna Spáinnis
the students really enjoy my spanish classes
Tá an t-uafás daoine ag foghlaim Gaeilge i Meiriceá anois
a lot of people are learning irish in america now
Beadh tú ag déanamh na hárdteiste an bhliain seo chugainn, nach mbeith?
You'll be doing the leaving cert next year, won't you?