Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
leadóg
tennis
sacar
soccer
snámh
swimming
galf
golf
rugbaí
rugby
siúl
walking
peil (an pheil)
football
iomáint
hurling
ceol
music
seoltóireacht

(an tseoltóireacht)
sailing
dreapadóireacht
mountaineering
léitheoireacht
reading
Ní imrím galf riamh
i never play golf
anois is arís
now and again
nuair is féidir liom
when i can
nuair a bhíonn an t-am agam
when i have the time
go minic
often
Is annamh a dhéanaim aclaíocht
i seldom exercise
Céard a dhéannan tú ag an deireadh seachtaine de ghnáth?
what do you usually do at the weekend?
Tá speis agat sa pheil, an bhfuil?
you're interested in football, are you?
An dtaitníonn an spórt leat?
so you enjoy sport?
Taitníonn an geimhreadh go mór liom.
i really love winter
An dtéann tú amach san oíche mórán?
do you go out at night much?
Níl suim ar bith agam ann.
i have no interest in it
Is maith liom a bheith ag iascach
i likt to fish
Bainim an-sásamh as an bpeil
i really enjoy football
Is fuath liom an sacar
i hate soccer
Níl suim dá laghad agam sa teilifís
i have no interest whatsoever in television
Tá sé an-ladránach mar chaitheamh aimsire
it's a very boring pastime
Tá mé ag obair mar fhreastalaí i mbialann
i'm working as a waiter in a restaurant