Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Csoportosítás
Barbiturátok
Benzodiazepinek
Barbiturátok
fenobarbitál
hexobarbitál
metohexital
tiobarbital
amobarbital
Benzodiazepinek
diazepam
clonazepam
chlordiazepoxid
lorazepam
oxazepam
flurazepam
nitrazepam
alprazolam
midazolam
triazolam
lormetazepam
Közelálló szerek (a benzodiazeinekhez)
zopiclon
zolpiridem
Egyéb vegyületek
meprobamát
klorálhidrát
paraldehid
glutetimid
buspiron
thalidomid
Gyári nevek:
alprazolam
midazolam
nitrazepam
brotizolam
zopiclon
zolpidem
meprobamát
glutetimid
Xanax
Dormicum
Eunoctin
Lundormin
Imovanc
Stilnox
Andaxin
Noxiron
Benzodiazepinek
Farmakodinámia - hatások, mh.
GABAerg rendszert serkentik - GABA A hatását megnövelik
benzodiazepin-rec.hoz kötnek

Hatások:szorongás, agresszió gátlása
hangulatstabilizáló: alprazolam
altató
görcsgátló
izomlazító
amnéziát okoz

Mh: bágyadtság, álmosság, ataxia, memóriazavar, tanulási képesség csökken, agresszivitás, eufória, idõskorban zavartság, terhességnél floppy baby sy.
hatásmechanizmus
Benzodiazepinek használhatósága
antiepileptikum - diazepam iv. 10 mg háziorvosként is lehet!!! (görcsoldó)
- clonazepam
altató - gyors hatáskezdet: lormetatepam, nitrazepam
napközi nyugtató
Benzodiazepinek - farmakokinetika
po. jól felszívódik, iv. is adható
KIR-be jól bejut
plazmafehérje-kötõdés erõs
elimináció: metabolizmus, vizelettel vál. ki ( (oxidáció -) konjugáció - vizelet)
aktív metabolitok: diazepam
transzport, felszívódás, eloszlás, elimináció, excretio, pl. feh. köt.
Barbiturátok - Farmakodinámia: hatás, mech., mh.
GABA-rec-hoz kötõdnek, nem annyira specifikusak mint a benzodiazepinek
tolerancia van - fõleg az euforizáló hatáshoz, de az altatóhoz is

Mh.: REM depresszió, rászokás, kis th szélesség, enzimindukció

légz. deprimáló hatással szemben nincs tolerancia

Hatástartam: hosszú - fenobarbitál,
kp
rövid - hexobarbitál, metohexital