Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Paabig
Flea
Bezhgoogzhii
Horse
Gibwenesi
Hawk
Zhaagoonhs
Weasel
Mooz
Moose
Ojiinh
Fly
Mshibzhii
Lion
Naanoshkaanhs
Humming Bird
Giigoonh
Fish
Ngig
Otter
Makkii
Frog
Zaagoonh
Monkey
Maang
Loon
Shigan
Bass
Agaak
Porcupine
Pakane
Grasshopper
Pijikii
Oxen
Kookookoo
Owl
Saawe
Perch
Waaboozoonh
Rabbit
Koojiish
Louse - Lice
Kookoosh
Pig
Omiimii
Pigeon
Ginoozhe
Pike
Eziban
Racoon
Ezgimenh
Mosquito
Naabenhsenh
Rooster
Pichi
Robin
Menhbine
Sucker fish
Zhigaag
Skunk
Totowesi
Moth
Maashtaanish
Sheep
Gyaask
Seagull
Nmegoos
Trout
Ajidamoo
Squirrel
Ezbikenh
Spider
Mzisenh
Turkey
Baapaasenh
Woodpecker
Dikamig
Whitefish
Ma'iingan
Wolf
Enigonhs
Ant
Gaazhgenh
Cat
Pashkwaanaajiinh
Bat
Koongsenh
Chipmunk
Mkwa
Bear
Aamo
Bee
Baakaakwenh
Chicken
Siginaak
Black Bird
Zhaangwesh
Mink
Amik
Beaver
Mnidoshenhs
Bug
Bizhiki
Cow
Mooshkenh
Heron
Niipaajinikese
Mole
Bigozhiimzhiki
Bison
Memengwaanh
Butterfly
Nimookaajiinh
My Pet Dog
Aandeg
Crow
Waawaabgnojinh
Mouse
Waawaashkeshi
Deer
Mose
Caterpillar
Memaangshenh
Donkey
Waabomiimi
Dove
Waajashk
Muskrat
Waagashenh
Fox
Etizaanenh
Cricket
Jejiibdakiinh
Elephant
Shiishiibenh
Duck
Ginebig
Snake
Kookjiish
Groundhog
Waawaatese
Firefly
Bgozhiikookoosh
Hippo
Migizi
Eagle
Mshiikenh
Turtle
Waabizhiish
Marten