Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/289

Click to flip

289 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ὁ φιλόσοφος
der Philosoph
ἑπτά
sieben
ὁ κόσμος
1. die Ordnung
2. der Schmuck (Kosmetik)
3. die Weltordnung, Welt, der Kosmos
λέγω
sagen, reden, nennen
ὁ νόος
der Sinn, Verstand
ἒχω
halten, haben
ὣσπερ
wie
καί
und
ὁ ἂνθρωπος
der Mensch
δὲ
aber (nachgestellt)
ὁ θεός
der Gott
ἐστί(ν) (vor vokal)
(er, sie, es) ist
εἰσί(ν) (vor vokal)
(sie) sind
ὃτι
1. weil, da
2. (in Aussagesätzen) dass
πολλοί
viele
περί + Gen
(betreffs) über, von
ἐν + Dat
in
ὁ οὐρανός
der Himmel
νομίζω
1. etwas als verbindlich anerkennen
2. glauben, für etwas halten
τὸ ζῷον
das Lebewesen, das Tier
ἡ ψυχή
die Seele, das Leben
γάρ
denn, nämlich (nachgestellt)
τὸ φυτόν
die Pflanze
ὁ λόγος
1. die Erzählung, Rede, Ausspruche
2. die Abrechnung, Kalkulation
3. die Begründung, Argumentation, der Begriff
οὐδέν
nichts
ἂρα
also, folglich
ἐκ (ἐξ) (vor vokal) + Gen
1. (räumlich) aus
2. (zeitlich) seit
ἣκω
1. kommen
2. da sein, gekommen sein
ἀλλά
aber, sondern
μάλιστα
am meisten
τὸ ἂστρον
der Stern, das Gestirn
ὁ ἣλιος
die Sonne
ἡ σελήνη
der Mond
τὸ ἀγαθόν
1. das Gute, Erfreuliche, Richtige
2. der Wert
ἡ ἀρετή
die Tüchtigkeit (excellence, prowess), Tugend (virtue, chastity), Tapferkeit (courage)
εἶναι
sein (infinitiv)
ὁ μέν ... ὁ δέ
der eine...der andere
οὐ (οὐκ)
nicht
ἡ σωφροσύνη
die Besonnenheit (prudence, discretion)
οὖν
also, folglich
ἡ δικαιοσύνη
die Gerechtigkeit
ἡ ανδρεία
die Tapferkeit
ἡ ῥώμη
die Kraft, Stärke
ἡ χαρά
die Freude
ἡ ἐπιστήμη
das Verständnis, das Wissen, doe Erkenntnis
μέν ... δέ
(zwar)...aber (jeweils nachgestellt)
ἡ τέχνη
das fachliche Können
1. das Handwerk, das handwerkliche Können
2. das (theoretische und methodische) Können, die 'Kunst'
κατά + Akk
gemäß, entsprechend (appropriate, suitable, according to)
οὒτε ... οὒτε
weder...noch
ὁ βασιλεύς
der König, Herrscher
χαίρω
sich freuen
χαῖρε
sei gegrüßt! guten Tag! (Grußformel)
ἐγώ
ich
ἐμοῦ
mein(er)
ἐμοί
mir
ἐμέ
mich
ἡ τύχη
1. das Schicksal, der Zufall
2. das Glück, Unglück
ή δόξα
1. die Meinung
2. der Ruf, der gute Ruf, Ruhm
προέχω
(vor jemand etwas) voraushaben
σύ
du
σοῦ
dein(er)
σοί
die
σέ
dich
ἡ παιδεία
die Erziehung, Bildung
τὲλειος, α, ον
vollendet, vollkommen
ἡ εὐδαιμονία
1. das Gluck
2. der Wohlstand (prosperity)
διό
1. weshalb (relativ)
2. deshalb
γράφω
schreiben, malen
πρός + Akk
zu...hin, gegen
ἐλπίζω
(erwarten)
1. (Gutes) hoffen
2. (Böse) ahnen (to have premonition)
μή
nicht, etwas nicht sein soll
ἀντιλέγω
widersprechen
νῦν
nun, jetzt
ὀλίγοι
wenige
παιδεύω
erziehen, bilden
ἡμεῖς
wir
ἡμῶν
unser
ἡμῖν
uns (Dat)
ἡμᾶς
uns (Akk)
ὑμεῖς
ihr (Nom)
ὑμῶς
euer
ὑμῖν
euch (Dat)
ὑμᾶς
euch (Akk)
ἂγω
1. führen, treiben
2. ziehen, marschieren
ἐπί + Akk
zu...hin, gegen
οὓτως (οὓτω)
so
ὁ δῆμος
1. die Gemeinde, Heimatgemeinde
2. das Volk (als politische Einheit)
παρασκευάζω
bereitmachen, einrichten, arrangieren
κατασκευάζω
bereitmachen, einrichten, arrangieren
ἀναγκάζω
zwingen
ὑπό + Gen
von (beim Passiv)
τις, τι (enklit.), τινός (Gen)
irgendwer, jemand (weiblich oder männlich), irgend etwas
κωλύω
verhindern, abhalten
αὐτος, ή, ό
selbst
κακός, ή, όν
schlecht, schlimm, böse
τὸ κακόν
das Unglück, der Schaden
πράττω
betreiben, tun, handeln
βλάπτω
schädigen
μόνον
nur
γίγνομαι
werden, entstehen (deponent verb)
ἡ φιλία
die Freundschaft
φαῦλος, η, ον
minderwertig, schlecht
ἒξεστιν
es ist möglich, erlaubt
κοινόσ, ή, όν
1. gemeinsam
2. öffentlich
σῦν oder ξύν + Dat
mit
εἰμί (enklit.)
ich bin
σύνεθμι
mit jemandem verkehren
ἀγαθός, ή, όν
gut, tüchtig
τὸ ἒργον
das 'Werk', die Arbeit
καλός, ή, όν
1. schön
2. gut
θεῖος, ή, όν
göttlich
ἀνυπώπειος, α, ον
menschlich
χωρίς + Gen
getrennt von, ohne
τιμάω
1. (den Wert) einschätzen, taxieren
2. schätzen, ehren
και ... και
sowohl...als auch
παρά + Dat
bei, neben
ἡ εἰρήνη
der Friede
ὁ πόνος
die Arbeit, Mühe, Strapaze
βέβαιος, α, ον
feststehend, fest, verlässig
ὁ πόλεμος
der Krieg
ὁ/ἡ σύμμαχος
der Bundesgenosse/in (ally)
ἂριστος, η, ον
der tüchtigste, beste
νέος, α, ον
jung, 'neu'
οἱ νέοι
die jungen Leute
πρεσβύτερος, α, ον
älter
ὁ ἒπαινος
das Lob
ἡ τιμή
1. (Einschätzung) (assessment)
a. der Preis, Wert
b. der Schadenersatz, die Strafe
2. (Wertschätzung) (esteem, valuation)
a. die Ehre
b. das Amt
διά + Akk
wegen
φιλος, η, ον
lieb, befreundet
Substantiv: der Freund
μετά + Akk
nach
ὁ βίος
das Leben
ἡ τελευτή
das Ende
μετά + Gen
mit
ἂτιμος, ον
verachtet (disdained), 'ohne Ehre'
ἡ μνήμη
das Gedächtnis, die Erinnerung
κεῖμαι
liegen
ἀεί und αἰεί
immer
ὁ χρόνος
die Zeit
ὑμνέω
besingen, preisen
ἡ ἀγέλη
die Herde
εἰς und ἐς + Akk
in - hinein, gegen
βαίνω
gehen
προβαίνω
vorrücken, fortschreiten
ἡ θύρα
die 'Tür', das 'Tor'
στρέφω
drehen, wenden, umkehren (vergleichen mit Kata-strophe)
ἂλλος, η, ο
ein anderer
ὁ γεωργός
der Bauer
ἀπαλλάττω
1. entfernen (to remove, delete)
2. befreien
μιμνήσκομαι
sich erinnern
ὡς
1. wie
2. dass
κεῖμαι
liegen
ἀεί und αἰεί
immer
ὁ χρόνος
die Zeit
ὑμνέω
besingen, preisen
ἡ ἀγέλη
die Herde
εἰς und ἐς + Akk
in - hinein, gegen
βαίνω
gehen
προβαίνω
vorrücken, fortschreiten
ἡ θύρα
die 'Tür', das 'Tor'
στρέφω
drehen, wenden, umkehren (vergleichen mit Kata-strophe)
ἂλλος, η, ο
ein anderer
ὁ γεωργός
der Bauer
ἀπαλλάττω
1. entfernen (to remove, delete)
2. befreien
μιμνήσκομαι
sich erinnern
ὡς
1. wie
2. dass
φιλέω
lieben, küssen
βάλλω
1. werfen
2. treffen
περιβάλλω
1. etw. um etw. herumlegen
2. umarmen (to hug)
ἃμα
1. zusammen
2. zugleich
ἡ τροφή
die Nahrung, Ernährung
φέρω
tragen, bringen
προσφέρω
to bring before
λυπηρός, ά, όν
1. (von Sachen) betrüblich (deplorable)
2. (von Personen) betrübt (sorrowful)
διάγω
(Zeit) verbringen
ἡ ὣρα
1. die Jahreszeit
2. die Stunde
μένω und ἀναμένω
1. blieben, warten
2. erwarten
ὁ θάνατος
der Tod
ἡ λύπη
das Leid, der Kummer
παρέχω
anbieten, gewähren (to grant, concede), überreichen (to hand over)
ὃς, ἣ, ὃ
welcher, welche, welches
οὖ, ἦς, οὖ
der, die, das (relativ pronomen)
ἑσθίω
essen
πρῶτον
1. zuerst
2. zum ersten Mal
oder
ἢ ... ἢ
entweder...oder
πίνω
trinken
εὒχομαι
1. beten
2. wünschen
δή (nachgestellt)
also, folglich
ἡ νύμφη
1. die junge Frau, die Braut
2. die Nymphe
λύω
lösen
ἐκλύω
erlösen
φαίνω und ἀναφαίνω
sehen lassen, zeigen
ποτέ (enklit.)
irgendwann (einmal)
πρῶτος, η, ον
der erste
ὁ ὂχλος
die Menschenmasse
ἒνιοι
einige
διαλέγομαι
mit jemandem reden, sich mit jemandem unterhalten
ἀκούω + Akk oder Gen
hören
μακρός, ά, όν
lang, gross
χαλεπαίνω
entrüstet sein, ungehalten sein (to be angry)
οὐδέ (μηδέ)
und nicht, auch nicht, aber nicht, nicht einmal
τρέπω
etwas wenden, spez. jemand in die Flucht schlagen
ἐπιτρέπω und προστρέπω
(zuwenden) (to turn to) jemand etwas überlassen (to abandon)
ἐπεί und ἐπειδή
1. (temporal) nachdem, als
2. (kausal) weil, da ja
ἡ ἡσυχία
die Ruhe
δημόσιος, α, ον
öffentlich, staatlich
ἡ γῆ, Gen γῆς (und ἡ γαῖα)
die Erde, das Land
ἢδη
schon, jetzt
ὁ ἐνιαυτός
das Jahr
ὁ οἶκος und ἡ οἰκία
das Haus
πυνθάνομαι
1. sich nach etwas erkundigen
2. ewtas erfahren
δύο
zwei
νέμω
1. zuteilen (to assign, allocate)
2. (das Vieh) weiden lassen (to graze)
νέμομαι und κατανέμομαι
unter sich etwas aufteilen
σχεδόν
beinahe
ὃλος, η, ον
ganz
ἡ χώρα
1. der Ort, Platz
2. das Land
οἲομαι und οἶμαι
glauben, meinen
ἀπέχομαι
sich fern halten (to keep out of), sich enthalten (to avoid)
πόθεν
woher?
ὁ ἀγρός
der Acker (acre, field), das Feld
μᾶλλον
mehr
μᾶλλον δέ
vielmehr
ἡ κώμη
das Dorf
ἲσως
veilleicht
βλέπω
blicken, sehen
ἡ ἀπάτη
die Täuschung, der Betrug (deceit, deception)
ἓνεκα und ἓνεκεν (nachgestellt)
1. (kausal begründend) wegen
2. (final begründend) um...willen (for...sake)
φαίνομαι
1. sich zeigen, erscheinen
2. scheinen
παύω und ἀποπαύω
beendigen
παύομαι ἀποπαύομαι
aufhören
ὀργίζομαι
zornig werden, zornig sein
ἂπορος, ον
1. (von Sachen) umwegsam (impassible), schwierig
2. (von Personen) ratlos
ἦν (imperfect)
1. ich war
2. er, sie, es war
ἐργάζομαι
arbeiten, verfertigen
βούλομαι
wollen
τὸ ἐγκώμιον
die Lobrede, Verherrlichung
τίς, τί
wer? (m und w) was? welcher? welche? welches?
ἂξιος, α, ον
wert, würdig
ἢ nach Komparitiv
als
ἡ νίκη
der Sieg
τε (enklit.) ... καί
sowohl...als auch
λαμπρός, ά, όν
glänzend, hell
ἒνδοξος, ον
berühmt, allgemein anerkannt
σέβομαι
sich scheuen (to respect, venerate), jemand verehren (to idolize someone)
ὣστε
so dass
πολέμιος, α, ον
feindlich
Substantiv: der Feind
ἐκεῖνος, η, ο
der dort, jener
ὁ ὃρκος
der Eid (oath)
πιστός, ή, όν
vertrauenswürdig, treu, zuverlässig (credible)
δυνατός, ή, όν
1. (von Personen) mächtig, fähig
2. (von Sachen) möglich
πρόθυμος, ον
bereitwillig (readily, unhesitant), eifrig (eager)
ἀσπάζομαι
jemand begrüßen
δίκαιος, α, ον
gerecht
πλούσιος, α, ον
reich
ποιέω
tun, machen
ἡ ἀδικία
das Unrecht
ὠφέλιμος, ον
nützlich
πρᾶος, ον
freundlich, mild, human
ἐχθπός, ά, όν
verhasst, feindlich
Substantiv: der Feind
φοβερός, ά, όν
1. furchtbar (dreadful)
2. furchtsam (timid)
καταφρονέω + Gen
verachten (to condemn, disdain)
μέτριος, α, ον
maßvoll (restrained), ausgewogen (balenced, sane)
ταπεινός, ή, όν
niedrig, demütig, bescheiden (humble, meek, modest)
σκέπτομαι
1. betrachten (to bethink, meditate)
2. (geistig betrachten) überlegen (to deliberate, contemplate), prüfen
ποῖος, α, ον
was für ein?
δεῖ
es ist nötig, erforderlich
ὁ φύλαξ, ακος
der Wächter (guard, watchdog)
οἰκεῖος, α, ον
1. verwandt (related)
2. eigen, eigentümlich (specific, peculiar)
χαλεπός, έ, όν
1. schwierig
2. unangenehm, lästig (disagreeable, unpleasant)
ἂλλως
auf andere Weise (adv.)
δύναμαι
können, imstand sein (to be capable)
παραβάλλω
nebeneinanderstellen, vergleichen
ὁ κύων, κυνός
der Hund/in
γενναῖος, α, ον
1. adlig, edel
2. tüchtig
3. echt, unverfälscht
ἀντίος und ἐναντίος, α, ον
entgegen
Substantiv: der Gegner
τοὐναντίον (τὸ + ἐναντίον)
1. das Gegenteil
2. im Gegenteil (adv.)
πάνυ
gänzlich, völlig
ποῦ
wo?
γελοῖος, α, ον
lächerlich, komisch
γε (enklit.)
wenigstens
δεομαι + Gen
1. etwas brauchen, nötig haben
2. jemand bitten
σώφρων, ον, Gen. σώφρονος
besonnen, maßvoll, vernünftig
ἂφρων, ον, Gen. ἂφρονος
unbesonnen, unverständig
πάνυ μὲν οὖν
(wörtlich 'gänzlich zwar also') durchaus, allerdings
ὁ νόμος
1. der Brauch, die Sitte (practice, custom)
2. das Gesetz
ἡ ἡδονή
die Freude, Lust
ὁ ῥήτωρ, τορος
der Redner, Rhetor
ὁ Ἓλλην, ηνος
der Grieche, Hellene