Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ba
wan 4
bang: first tone
wei 4
bao: first
wen 4
ben: third
wu third
bao: third
wu 4
bi: third
wu 4
bie:second
xi 3
bu: fourth
xi 3
chang ; 2
xi 4
chang 4
xiang3
cong second
xie 3
dan 4
dui fourth
de
e fourth
de
fa 1
dian 3
fang second
dong fourth
fang 3
dou 1
fei first
gao 4
ge 1
gei3
gen 1
gong 1
gong 1
gu 3
gua 1
guan 1
guang 1
guo 2
gou 3
hai 2
hai2
hai 3
han4
he 2
hen3
hu 2
hua2
hua4
huan 1
hui4
huo 2
ji4
jia4
jia 4
jian 1
jian4
jiang1
jiang 3
jiao one
jian4
jiao 4
jie3
jin1
ju4
jue2
ka3
kao3
ke3
kuai4
le4
li3
liang3
liang4
liang3
liu2
lu :3
ma
mai3
me
mei2
miao2
ming2
ming2
mu3
na3
na4
nao3
peng2
qi1
qi3
qin1
qing3
SHEI2
shen 2
shou 1
shi2
shi2
shi4
shi4
shu4
shuang 1
si1
su 4
sui4
ta 1
ta1
tiao 2
ting 1
wan2
xie3
xie4
xin 1
xing 1
ya 2
yang2
yao4
ye3
ye 4
yi3
yong3
yong4
xie3
xie4
you2
you3
xin 1
xing 1
you4
yuan3
ya 2
yang2
zai4
zai4
yao4
ye3
zhang1
zhang3
ye 4
yi3
yong3
yong4
you2
you3
you4
yuan3
zai4
zai4
zhang1
zhang3
yuan3
zai4
zai5
zhang1
zhang3
zhe
zhong3
zhong4
zi3
zi4
zui4
zuo2
zuo4
zou4