Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
university
جامِعَة | جامِعا
jaamiAa(ta) | jaamiAaat
wife
زَوْجَة
zawja(ta)
doctor
طَبيب
Tabiib
line
سَطْر
saTr
Arab, Arabic
عَرَبي ^ عَرَبيَّة
Aarabii ^ Aarabiiya(ta)
friend (or boyfriend/girlfriend)
صاحِب ^ صاحِبَة | أَصحاب ^ صاحِبات
SaaHib ^ SaaHiba(ta) | 'aSHaab ^ SaaHibaat
happy
سَعيد ^ سَعيدَة | سُعَداء
saAiid ^ saAiida(ta) | suAadaa'
handwriting
خَطّ
khaTT
he flies
يَطير
yaTiir
veterinarian
طَبيب بَيْطَري
Tabiib bayTarii
Abu Dhabi [capital: al-imaaraat]
أَبو ظَبي
abuu Dhabii
luck
حَظّ
HaDHDH
ice cream
بوظَة
buuDHa(ta)
gazelle
ظَبي
DHabii
street
شارِع | شَوارِع
shaariA | shawaariA
address
عَنْوان
Aunwaan
clock, watch, hour, time
ساعَة | ساعات
saaAa(ta) | saaAaat
distant, far (from)
بَعيد (عَن) ^ بَعيدَة | بَعيدون
baAiid (Aan) ^ baAiida(ta) | baAiiduun
piaster (Egyptian coin)
صاغ
Saagh
stupid
غَبي
ghabii
tobacco
تَبْغ
tabgh
hard, difficult
صَعْب ^ صَعْبَة
SaAb ^ SaAba(ta)
easy
سَهْل ^ سَهْلَة
sahl ^ sahla(ta)
okay, fine
طَيِِّب
Tayyib
kind, good-hearted (for people) or delicious, tasty (for food)
طَيِّب ^ طَيِّبَة | طَيِّبون
Tayyib ^ Tayyiba(ta) | Tayyibuun
astonishing, strange
عَجيب ^ عَجيبَة | عَجيبون
Aajiib ^ Aajiiba(ta) | Aajiibuun
strange, odd
غَريب ^ غَريبَة | غُرَباء
ghariib ^ ghariiba(ta) | ghurabaa'
automobile, car
سَيّارَة | سَيّاراب
sayyaara(ta) | sayyaaraat
city
مَديتَة
madiina(ta)
spacious, wide
واسِع ^ واسِعَة
waasiA ^ waasiAa(ta)
Mr.
سَيِّد | سادَة
sayyid | saada(ta)
Mrs.
سَيِّدَة / مَدام | سَيِّدات
sayyida(ta) / madaam | sayyidaat
Miss
آنِسَة | آنِسات
'aanisa(ta) |