Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
një
one
zero
zero
dy
two
tre
three
katër
four
pesë
five
gjashtë
six
shtatë
seven
tetë
eight
nëntë
nine
njëmbëdhjetë
eleven
dymbëdhjetë
twelve
gjashtëmbëdhjetë
sixteen
shtatëmbëdhjetë
seventeen
tetëmbëdhjetë
eighteen
nëtëmbëdhjetë
nineteen
njëzet
twenty
njëqind
100
dyqind
200
treqind
300
katërqind
400
pesëqind
500
gjashtëqind
600
shtatëqind
700
tetëqind
800
nëtëqind
900
njëmijë
1000
dymijë
2000
tremijë
3000
katërmijë
4000
pesëmijë
5000
gjashtëmijë
6000
shtatëmijë
7000
tetëmijë
8000
nëtëmijë
9000
dhjetëmijë
10,000