Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Meny
Menu
Antipasta
Starters
Sallata
Salads
Supëra dhe gjellë të ziera
Soups and stews
Peshk dhe fruta deti
Fish and Seafood
Mish
Meat
Perime
Vegetables
Barishte dhe erëza
Herbs and Spices
Makarona, pilaf, patate
Pasta, rice, potatoes
Djathë
Cheese
Pije
Drinks
Fruta
Fruit
Deserta
Dessert
llogaria
bill, check, account
gjellë e ditës
Dish of the day
meny e ditës
Set Menu
specialitet i lokalit
Speciality of the house
e përgaditur në lokal
home-made
vetëm me porosi
made to order
pjatë kryesore
main dish
pjatë garniture
side dish
kur të jetë gati
when available
komplet ngrenie
cover charge
ngrënie minimale
minimum charge
sallatë jeshile/sallate me domate
green salad, tomato salad
salcë
dressing
supë pule
chicken soup
supë e ditës
soup of the day
supë me perime
vegetable soup
i pjekur në furrë
baked
i fërguar
fried
i pjekur në grilë
grilled
i tymosur
smoked
i shkuqur
roast
me lëng
stewed
i mbushur
stuffed
i zier
boiled
i pjekur në hell
barbecued
i pjekur pak
underdone
i pjekur mirë
welldone
me krem
creamed
të ziera në avull
steamed
mëngjezi
breakfast
dreka
lunch
darka
dinner