Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wakarimasu ka
Do you understand?
Hai, wakarimasu
Yes, I understand
Iie, wakarimasen
No, I do not understand
Shirimasen
I do not know
Miemasen
I cannot see
Kikoemasen
I cannot hear
II desu
It is good
Dame desu
It is no good
Eeto.../anoo
Let me see..., well...
TREE wa nihongo de nan to iimasu ka.
How do you say TREE in Japanese?
Wasuremashita
I forgot
Nakushimashita
I lost (it)
Otearai/Otoire e itte mo ii desu ka.
May I go to the bathroom?
Rokkaa e itte mo ii desu ka
May i go to the locker?
(O) Misu o nonde mo ii desu ka
May I get a drink of water?
Enpitsu o kashite kudasai.
Please lend me a pencil?
Sumimasen. Shitsumon ga arimasu.
Excuse me. I have a question
Kaite kudasai
Please write
Yonde kudasai
PLEASE READ
Mite kudasai
Please look
Kiite kudasai
Please listen
Suwatte kudasai
Please sit
Tatte kudasai
Please stand
Dashite kudasai
Please turn in(something).
Misete kudasai
Please show me (something)
Mado o akete kudasai
Please open the window
Doa o shimete kudasai
Please close the door
Shizuka ni shite kudasai
Please be quiet
Yoku dekimashita
Well done
Denki o tsukete kudasai
Please turn on the lights
Denki o keshite kudasai.
Please turn off the lights
Ookii koe de itte kudasai
Please say it in a loud voice.
enpitsu
pencil
boorupen
ballpoint pen
keshigomu
eraser(rubber)
hon
book
kami
paper
kyookasho/tekisuto
textbook
jisho
dictionary
nooto
notebook
(o)kane
money
shashin
photo
baggu
bag
booshi
cap
gomi
rubbish
kaban
bag,briefcase
tokei
watch, clock
kasa
umbrella
enpitsukezuri
pencil sharpener
gomibako
wastebasket
anato no
yours
boku no
mine
koko
this place
soko
that place
asoko
that place over there
tisshu
tissue
shukudai
homework
shiken
exam, text
shootesuto
quiz
waakushiito
worksheet
chokoreeto
chocolate
ame o kyandii
candy
say 1-10 for flat objects
ichimai
nimai
sanmai
yonmai
gomai
rokumai
nanamai
hachimai
kyuumai
juumai
say 1-10 for the general counter/ gor round objects
hitotsu
futatsu
mittsu
yottsu
itsutsu
muttsu
nanatsu
yattsu
kokonotsu
too
shiken o kudasai
Please give me some tests
hai, doozo
here you are (here, please)
masu versus masen
masu = affirmative ending

masen = negative ending