Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
选修
xuanxiu
古代
gudai
子孙
zisun
传说
chuanshuo
西北部
xibeibu
部落
buluo
领袖
lingxiu
祖先
zuxian
建立
jianli
朝代
chaodai
文字
wenzi
ke
甲骨
jiagu
前期
qianqi
qian
时期
shiqi
思想
sixiang
军事
junshi
哲学
zhexue
统一
tongyi
封建
fengjian
王朝
wangchao
修建
xiujian
连接
lianjie
著名
zhuming
fen
前后
qianhou
强盛
qiangsheng
丝绸
sichou
丝绸之路
sichou zhilu
chuan
忽然
huran
ju
直到
zhidao
诗歌
shige
当时
dangshi
pai
促进
cujin
中外
zhongwai
交流
jiaoliu
强大
qiangda
手工业
shougongye
发达
fada
船队
chuandui
到达
daoda
友好
youhao
往来
wanglai
加强
jiaqiang
战争
zhanzheng
殖民地
zhimindi
统治
tongzhi
解释
jieshi
农历
nongli
年代
niandai
测验
ceyan
愿意
yuanyi