Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
立刻
li ke
chao
大伙儿
dahuor
yue
眼看
yankan
来不及
laibuji
随便
suibian
座位
zuowei
画报
huabao
一下子
yixiazi
zhuan
交往
jiaowang
身份
shenfen
质量
zhiliang
看不起
kanbuqi
对方
duifang
值钱
zhiqian
往往
wangwang
推辞
tuici
fan
当场
dangchang
无非
wufei
qie
yi
知识
zhishi
学问
xuewen
止境
zhijing
无论
wulun
修养
xiuyang
学术
xueshu
浪费
langfei
出版
chuban
作者
zuozhe
前言
qianyan
后记
houji
类似
leisi
初级
chuji
课本
keben
反感
fangan
虚伪
xuwei
诚实
chengshi
其实
qishi
形成
xingcheng
丧事
sangshi
吃惊
chijing
婚纱
hunsha
象征
xiangzheng
纯洁
chunjie
鲜艳
xianyan
吉利
jili
过年
guonian
喜庆
xiqing
补充
buchong
打扮
daban
中西
zhongxi
结合
jiehe
显得
xiande