Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Shimisi Xiaojie: Ni ai chi Meguo fan ma?
Xiao Li: Yiqian wo bu-ai chi. Xianzai wo ai chi Meiguo zhongfan he wanfan le.
Xiao Li: Yiqian wo bu-ai chi. Xianzai wo ai chi Meiguo zhongfan he wanfan le.
shimisi xiaojie: Meiguo zao fan ne?
shimisi xiaojie: Meiguo zao fan ne?
xiao li: Meiguo zaofan wo hai bu-ai chi.
xiao li: Meiguo zaofan wo hai bu-ai chi.
shimisi xiaojie: jintian wo qing ne chi zhongfan.
shimisi xiaojie: jintian wo qing ne chi zhongfan.
xiao li: Xianzai liangdian zhong le. Wo yijing chi zhongfan le
Shimisi Xiansheng: ou, xianzai shijian yijing shi yidian le. Women zou ba.
Huang xiansheng: hao. zou ba. Wo gei qian.
Huang Xiansheng: hao. zou ba. Wo gei qian.
Shimisi Xiansheng: Bie keqi. Ni gei nide, wo gei wode.
Shimisi Xiansheng: Bie keqi. Ni gei nide, wo gei wode.
Huang Xiansheng: Bu-hui keqi. Wo qingke.