Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rent a house / apartment
zu1fang2

租房
租房
zu1fang2

to rent a house or apartment
what size do you want?
ni3 yao4 duo1da4 de?

你要多大的?
你要多大的?
ni3 yao4 duo1da4 de?
to live, to reside
zhu4

zhu4

to live, to reside
我想一个人住
wo3 xiang3 yi1 ge4 ren2 zhu4
therefore
suo3yi3

所以
所以
suo3yi3

therefore
就可以了
jiu ke3yi3 le

that'll do, that'll be fine
bedroom
wo4shi4

卧式
卧式
wo4shi4

bedroom
kitchen
chu2fang2

厨房
厨房
chu2fang2

kitchen
living room
ke4ting1

客厅
rent a house / apartment
zu1fang2

租房
租房
zu1fang2

to rent a house or apartment
what size do you want?
ni3 yao4 duo1da4 de?

你要多大的?
你要多大的?
ni3 yao4 duo1da4 de?
to live, to reside
zhu4

zhu4

to live, to reside
我想一个人住
wo3 xiang3 yi1 ge4 ren2 zhu4
therefore
suo3yi3

所以
所以
suo3yi3

therefore
就可以了
jiu ke3yi3 le

that'll do, that'll be fine
bedroom
wo4shi4

卧式
卧式
wo4shi4

bedroom
kitchen
chu2fang2

厨房
厨房
chu2fang2

kitchen
living room
ke4ting1

客厅
客厅
ke4ting1

living room
一间卧式就可以了
yi1 jian1 wo4shi4 jiu ke3yi3 le
suitable
he2shi4

合适
合适
he2shi4

suitable
do you have anything suitable?
ni3 you3 he2shi4 de ma?

你有合适的吗?
你有合适的吗?
ni3 you3 he2shi4 de ma?