Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mięso
meat
bekon
bacon
wołowina
beef
kurczak
chicken
fatty / lean meat
tłuste / chude mięso
dziczyzna
game
szynka
ham
jagnięcina
lamb
klops
meatball
mince / minced meat
mielone mięso
wieprzowina
pork
drób
poultry
kiełbasa
sausage
indyk
turkey
cielęcina
veal
dobrze / średnio wysmarzony / surowy stek
well done / medium / rare steak
white / red meat
białe / czerwone mięso