Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
al · FOM · bra

rug
alfombra
ar · MA · rio

closet
armario
CA · ma

bed
cama
CÓ · mo · da

dresser
cómoda
cor · TI · nas

curtains
cortinas
CUA · dro

painting
cuadro
de · sper · ta · DOR

alarm clock
despertador
dor · mi · TO · rio

bedroom
dormitorio
e · SPE · jo

mirror
espejo
e · STAN · te

bookshelf
estante
LÁM · pa · ra

lamp
lámpara
me · SI · ta

night table
mesita
pa · RED

wall
pared
a · ma · RI · llo

yellow
amarillo
e · QUI · po

so · NI · do
equipo de sonido

sound system
lec · TOR DVD

DVD player
lector DVD
te · le · vi · SOR

TV
televisor
vi · DE · o

videocassette
video
vi · DE · o

VCR
videocasetera
De qué co · LOR

what color
¿De qué color?
co · LO · res

colors
colores
a · na · ran · JA · do

orange
anaranjado
a · ZUL

blue
azul
BLAN · co

white
blanco
gris

gray
gris
ma · RRÓN

brown
marrón
mo · RA · do

purple
morado
NE · gro

black
negro
RO · jo

red
rojo
ro · SA · do

pink
rosado
VER · de

green
verde
bo · NI · to

pretty
bonito
FE · o

ugly
feo
GRAN · de

large
grande
im · por · TAN · te

important
importante
MI · smo

same
mismo
pe · QUE · ño

small
pequeño
PRO · pio

own
propio
de · RE · cha

right
derecha
he's·a·sceerdy·cat

i · ZQUIER · da
izquierda

left
me · JOR

better
mejor
pe · OR

worse
peor
ME · nos

less
menos
CO · sa

thing
cosa
po · se · SIÓN

possession
posesión
dor · MIR

to sleep
dormir
po · DER

to be able
poder
DUER · mo

I sleep
duermo
PUE · do

I am able
puedo
ma · YOR

older
mayor