Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mieć wakacje / wziąć urlop
be on / have / take a holiday
kupować pamiątki
buy souvenirs
obóz, biwak
camp
kemping
campsite
przyczepa; samochód kempingowy
caravan
zwiedzać
do / go sightseeing
podróżować z plecakiem
go backpacking
pojechać pod namiot / na kemping
go camping
pojechać na wakacje
go on holiday
pójść / pojechać na: spacer / wieczekę pieszą / rowerową
go walking / hiking / cycling
pełnia / połowa sezonu / martwy sezon
high / mid / low season
miejscowość wczasowa, wypoczynkowa
holiday resort
wczasowicz
holidaymaker
zorganizowane wczasy
package holiday
postawić / zwinąć namiot
put up / take down a tent
wakacje / urlop na własną rękę
self-catering holiday
rozbić obóz
set up camp
namiot
tent
turysta
tourist
biuro podróży
travel agent / agency
zwiedzać atrakcje turystyczne
visit tourist attractions