Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
linia lotnicza
airline
przyjazd; przylot
arrival
wchodzić na pokład samolotu
board a plane
karta pokładowa
boarding card
zarezerwować bilet / miejsce
book / reserve a ticket / a seat
rezerwacja
booking office
klasa biznes
business class
personel pokładowy
cabin crew
przesiadać się z pociągu na pociąg
change trains
lot czarterowy
charter flight
zgłosić się do odprawy
check in
stanowisko odprawy
checkin-in desk
odjazd; odlot
departure
poczekalnia
departure lounge
klasa turystyczna (tańsze miejsca w samolocie)
economy class
opłata za nadbagaż
excess baggage charge
ekspres
fast train
opłata za przejazd
fare
bramka (wyjscie do samolotu)
gate
wsiąść do / wysiąść z pociągu / autobusu
get on / get off the train / the bus
bagaż podręczny
hand luggage
wylądować
land
biuro rzeczy znalezionych
left-luggage office
bagaż
luggage / baggage
wózek bagażowy
luggage trolley
pasażer
passenger
pociąg pasażerski
passenger train
załoga samolotu / łodzi
plane / boat crew
peron kolejowy
railway platform
pas startowy
runway
lot rejsowy / rozkładowy
scheduled flight
wagon sypialny
sleeping carriage / car
walizka
suitcase
wystartować (o samolocie)
take off
terminal
terminal
pociąg bezpośredni
through train
bilet na samolot / pociąg
plane / train ticket
bilet miesięczny
monthly ticket
bilet w jedną strone
one-way / single ticket
bilet okresowy
period ticket
bilet powrotny
return ticket
bilet sezonowy
season ticket
bilet ważny na
ticket vaild for
kasa biletowa
ticket office
rozkład jazdy / lotów
timetable
przedział w pociągu
train compartment