Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
opportunity, chance
ji1hui4

机会
机会
ji1hui4

opportunity, chance
Next year I've got a great opportunity to go to China to work
ming2nian2 wo3 you3 yi1 ge4 hen3 hao3 de ji1hui4 qu4 zhong1guo4 gong1zuo4

明年我有一个很好的机会去中国工作
明年我有一个很好的机会去中国工作
ming2nian2 wo3 you3 yi1 ge4 hen3 hao3 de ji1hui4 qu4 zhong1guo2 gong1zuo4
to confirm, to determine
que4ding4

确定
确定
que4ding4

to confirm, to determine
Next year I've got a great opportunity to work in China, but I haven't determined if I should work in the North, in Beijing, or in the South, in Guangzhou
ming2nian2 wo3 you3 yi1 ge4 hen3 hao3 de ji1hui4 qu4 zhong1guo2 gong1zuo4, dan4shi4 wo3 bu4 que4ding4 ying1gai1 zai4 bei3fang1 de bei3jing1 gong1zuo4 hai2shi4 zai4 nan2fang1 de guang3zhou1 gong1zuo4

明年我有一个很好的机会去中国工作,但是我不确定应该在北方的北京工作还是在南方的广州工作
明年我有一个很好的机会去中国工作,但是我不确定应该在北方的北京工作和在南方的广州工作
ming2nian2 wo3 you3 yi1 ge4 hen3 hao3 ji1hui4 qu4 zhong1guo2 gong1zuo4, dan4shi4 wo3 bu4 que4ding4 ying1gai1 zai4 bei3fang1 de4 bei3jing1 hai2shi4 zai4 nan2fang1 de guang3zhou1 gong1zuo4
the North
bei3fang1

北方
北方
bei3fang1
the South
nan2fang1

南方
南方
nan2fang1
climate
qi4hou4

气候
气候
qi4hou4

climate
winter
dong1tian1

冬天
冬天
dong1tian1

winter
cold (climate)
han2leng3

寒冷
寒冷
han2leng3

cold (climate)
The climate in the South is a little better than in the North
nan2fang1 de qi4hou4 bi3 bei3fang1 hao3 yi4xie1

南方的气候比北方好一些
南方的气候比北方好一些
nan2fang1 de qi4hou4 bi3 bei3fang1 hao3 yi4xie1
bi3

particle used for comparison and "-er than"
一些
yi4xie1

some, a little
Winter in Beijing is cold
zai4 bei3jing1 dong1tian1 han2leng3

在北京冬天寒冷
在北京冬天寒冷
zai4 bei3jing1 dong1tian1 han2leng3
Southerners
nan2fang1ren2

南方人
南方人
nan2fang1ren2
Northerners
bei3fang1ren2

北方人
北方人
bei3fang1ren2
rice
mi3fan4

米饭
米饭
mi3fan4

rice
seafood
hai3xian1

海鲜
海鲜
hai3xian

seafood
dumplings, chinese ravioli
shui2jiao3

水较
水较
shui2jiao3

dumplings, chinese ravioli
noodles
mian4tiao2

面条
面条
mian4tiao2

noodles
南方人吃很多米饭和海鲜
nan2fang1ren2 chi1 hen3 duo1 mi3fan4 he2 hai3xian1
北方人吃很多水较和面条
bei3fang1ren2 chi1 hen3 duo1 shui2jiao3 he2 mian4tiao2
他们说广东话,而不是普通话
ta1men shuo1 guang3dong1hua4, er2 bu2 shi4 pu3tong1hua4
he2

and
er2

but (not), shows contrast
我不喜欢寒冷的天气
wo3 bu4 xi3huan1 han2leng3 de tian1qi1
我会去广州
wo3 hui4 qu4 guang3zhou1