Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zaprosić kogoś na randkę
ask sb out
rozrywka
entertainment
wolny czas
free time
wychodzić / spotykać się ze znajomymi
go out with / meet friends
iść popływać / potańczyć
go swimming / dancing
iść do kina / dyskoteki / na koncert
go to the cinema / a disco / a concert
mieć / zacząć uprawiać hobby
have / take up a hobby
urządzać / pójść na przyjęcie, imprezę
have / trow / go to a party
mieć mało wolnego czasu
have little free time
słuchać muzyki / radia
listen to music / to the radio
spędzać czas
pass time
grać w karty / gry planszowe
play cards / board games
grać w tenisa / koszykówkę
play tennis / basketball
grać na fortepianie / na gitarze
play the piano / the guitar
grać w gry video / na komputerze
play video / computer games
czytać książki / magazyny / komiksy
read books / magazines / comics
spędzać czas na powietrzu
spend time outdoors
zacząć uprawiać pływanie / grę w kręgle
take up swimming / bowling
oglądać telewizję / filmy video
watch TV / a video