Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zajmować się dzieckiem
babysit
wychowywać dzieci
bring up / raise children
umyć zęby
brush / clean one's teeth
sprzątać
clear up
dojeżdżać (do pracy / szkoły)
commute
wykonywać prace domowe
do housework
prace / obowiązki domowe
domestic / household chores
robic porządki
do the dusting
stołować się poza domem
eat out
ubierać się
get dressed
przygotować się do pójścia do szkoły
get ready for school
wstać z łóżka
get up
iść spać
go to bed
iść do biura
go to the office
wychodzić
go out
zjeść posiłek
have a meal
odpocząć
have a rest
zdrzemnąć się
have / take a nap
zjeść śniadanie
have breakfast
zjeść lunch
have lunch
zjeść podwieczorek
have tea
położyć się, kłaść się
lie down
wylegiwać się
lie in
zajmować się dziećmi
look after / take care of children
robić / przygotować posiłek
make / prepare meals
nałożyć coś
put on sth
prowadzić dom
run the home
wyruszyć
set off
dzielić z kimś obowiązki
share the chores with sb
nie kłaść się spać do późna
stay up late
wziąć prysznic / kąpiel
take / have a shower / a bath
wziąć dzieci do szkoły
take the children to school
wziąć psa na spacer
take the god for a walk
wykonywać na zmianę prace w domu
take turns (to do housework)
odkurzać
vacuum
obudzić się
wake up
iść do szkoły (piechotą)
walk to school