Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
znajomy
acquaintance
adopcja
adoption
adoptowany
adopted
jedynak
an only child
ciotka / ciocia
aunt / aunty
najlepszy przyjaciel
best friend
chłopak / dziewczyna (sympatia)
boyfriend / girlfriend
brat
brother
dzieci
children
bliski przyjaciel
close friend
kuzyn / kuzynka
cousin
córka
daughter
synowa
daughter-in-law
rozwiedziony
divorced
były mąż / była żona
ex-husband / ex-wife
drzewo genealogiczne
family tree
ojciec / tato / tatuś
father / dad / daddy
teść
father-in-law
narzeczony / narzeczona
fianc'e / fianc'ee
przybrane dzieci
foster children
przybrani rodzice
foster parents
wnuki
grandchildren
dziadek
grandfather / granddad / grandpa
babka / babcia
grandmother / granny / grandma
dziadkowie
grandparents
przyrodni brat / siostra
half brother / sister
mąż
husband
przyszły mąż
husband-to-be
teściowe
in-laws
matka / mama / mamusia
mother / mum / mom / mummy
teściowa
mother-in-law
siostrzeniec, bratanek
nephew
siostrzenica, bratanica
niece
rodzice
parents
krewny
relative
siostra
sister
szwagierka, bratowa
sister-in-law
współmałżonek
spouse (formal)
pasierbica
stepdaughter
ojczym
stepfather
macocha
stepmather
pasierb
stepson
trojaczki
triplets
wujek
uncle
żona
wife
przyszła żona
wife-to-be