Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I'm thinking about going to the restauraunt tonight for some Chinese food
jin1tian1 wan3shang4 wo3 xiang3 dao4 can1ting1 qu4 chi1 zhong1can1

今天晚上我想到餐厅去吃中餐
restaurant
can1ting1

餐厅
餐厅
can1ting1
chinese food
zhong1can1

中餐
中餐
zhong1can1

chinese food
今天晚上我想到餐厅去吃中餐
jin1tian1 wan3shang4 wo3 xiang3 dao4 can1ting1 qu4 chi1 zhong1can1
who will go with me?
shei2 gen4 wo3 qu4

谁跟我去
shei2

who
gen4

with, to follow
谁跟我去
shei2 gen4 wo3 qu4
我跟你去
wo3 gen4 ni3 qu4
我门中国人都用筷子吃饭
wo3men zhong1guo2ren2 dou1 yong4 kuai4zi chi1fan4
chopsticks
kuai4zi

筷子
筷子
kuai4zi
yong4

to use
你会用筷子吗?
ni3 hui4 yong4 kuai4zi ma?
你会用电脑吗?
ni3 hui4 yong4 dian4nao3 ma?
你会说中文吗?
ni3 hui4 shuo1 zhong1wen2 ma?
我会说中文一点
wo3 hui4 shuo1 zhong1wen2 yi1dian3
一点都不会
yi1dian3 dou1 bu2 hui4

not even (able to do something) a little
not even (able to do something) a little
yi1dian3 dou1 bu2 hui4

一点都不会
doesn't matter
bu4 yao4 jin3

不要紧
不要紧
bu4 yao4 jin3

doesn't matter
important, urgent
yao4 jin3

要紧
要紧
yao4 jin3

important, urgent
我可以教你
wo3 ke3yi3 jiao1 ni3
to teach
jiao1

jiao1
Western food
xi1can1

西餐
西餐
xi1can1

Western food