Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
być w domu
be at home, be in
dojeżdżać do pracy
commute to work
tęsknić za domem
feel homesick
przyjść do domu
get home
iść do domu
go home
wyjść z domu
go out
zamknąć na klucz
lock
przeprowadzać się
move house
wprowadzić się / wyprowadzić się
move in / move out
odprowadzić kogoś do domu
see sb home
pozostać w domu
stay in
pozostać poza domem
stay out