Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tapahtua (tapahdun, tapahtui)
acontecer, ocurrir
päättää (päätän, päätti)
terminar, culminar
toistaa (toistan, toistin)
repetir
huomata (huomaan, huomasi)
observar, notar
huutaa (huudan, huuti ( huusi)
gritar
tällä kertaa
esta vez
penkki (penkin, penkkiä, penkkejä)
banco, asiento
kohtelias (kohteliasta, kohteliaan, kohteliaita)
polite
kovaa / hiljaa (adv)
loudly, rápido / tranquilo
henki (henkeä, hengen, henkiä)
espíritu, mente, alma
joko... tai...
either... or
koe (kokeen, koetta, kokeita)
test, examen