Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
你有空的时候喜欢干什么?
ni3 you3 kong4 de shi2hou4 xi3huan gan4 shen2me?
when you have free time what do you like to do?
ni3 you3 kong4 de shi2hou4 xi3huan gan4 shen2me?

你有空的时候喜欢干什么?
I often read books, and also sometimes watch TV
wo3 tong1chang2 kan4 shu1, you3shi2 ye3 kan4 dian4shi4

我通常看书,有时也看电视
我通常看电视,有时也看书
wo3 tong1chang1 kan4 dian4shi4, you3shi2 ye3 kan4 shu1
I never watch TV, I like going to bars
wo3 cong2lai2 bu4 kan4 dian4shi4, wo3 xi3huan qu4 jiu3ba1

我从来不看电视,我喜欢去酒吧
我从来不去酒吧,我喜欢看书
wo3 cong2lai2 bu4 qu4 jiu3ba1, wo3 xi3huan kan4 shu1
to think
jue2de

觉得
觉得
jue2de

to think
noisy
chao3

chao3

noisy
inside, within
li3

li3

inside, within
I think the bars are too noisy
我觉得酒吧里太吵了
我觉得小学里太吵了
wo3 jue2de xiao3xue2 li3 tai4 chao3 le
when I am busy

when I am tired
wo3 mang2 de shi2hou4
我忙的时候

wo3 lei2 de shi2hou4
我累的时候