Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
health
ukuphila (to be healthy) 8
death
ukufa (to be dead) 8
light (n)
ukukhanya (to shine) 8
food / eating
ukudla (to eat) 8
face
ubuso 7
pain
ubuhlungu 7
beauty
ubuhle 7
night
ubusuku 7
evil
ububi 7
winter
ubusika 7
beer
utshwala 7
grass
utshani 7
laziness
ubuvila 7
school
isikole izikole 4
bread
isinkwa izinkwa 4
time
isikhathi izikhathi 4
fruit
isithelo izithelo 4
lamp
isibane izibane 4
lesson
isifundo izifundo 4
hen
isikhukhukazi izikhukhukazi 4
jug
ujeke ojeke 1a
beans
ubhontshisi obhontshisi 1a
potato
izambane amazambane 3
pumpkin
ithanga amathanga 3
lion
ibhubesi amabhubesi 3
egg
iqanda amaqanda 3
sun
ilanga amalanga 3
town
idolobha amadolobha 3
work
umsebenzi imisebenzi 2
tree medicine
umuthi imithi 2