Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
你是哪个国家的?
ni3 shi4 na3ge guo2jia1 de?
country
guo2jia1

国家
国家
guo2jia1
I was born in England
wo3 sheng1 zai4 ying1guo2

我生在英国
我生在英国
wo3 sheng1 zai4 ying1guo2
to be born
sheng1

sheng1
I grew up in America
wo3 shi4 zai4 mei3guo2 zhang3da4 de

我是在美国长大的
我是在美国长大的
wo3 shi4 zai4 mei3guo2 zhang3da4 de
to grow up
zhang3da4

长大
长大
zhang3da4
zhang3 to grow
first

second

third
di4yi1 第一

di4er4 第二

di4san1 第三
第五

第七
di4wu3 fifth

di4qi1 seventh
first time

fourth time
di4yi1ci4 第一次

di4si4ci4 第四次
第十五次
di4shi2wu3 ci4

fifteenth time
twenty first time
di4er4shi2yi1 ci4

第二十一次
ci4

number (of times)
how many times?
di4 ji3 ci4?

第几次?
第几次?
di4 ji3 ci4?

how many times?
Is this the first time you've come to China?
zhe4 shi4 ni3 di4yi1 ci4 dao4 zhong1guo2 lai2 ma?

这是你第一次到中国来吗?
这是你第一次到中国来吗?
zhe4 shi4 ni3 di4yi1 ci4 dao4 zhong1guo2 lai2 ma?
I've been here once before
wo3 lai2guo4 yi1ci4 le

我来过一次了
我来过一次了
wo3 lai2guo4 yi1ci4 le
来过
lai2guo4

been here before, come before
once

twice
yi1ci4 一次

er4ci4 二次
一次

二次
yi1ci4 once

er4ci4 twice
three times

nine times
san1ci4 三次

jiu3ci4 九次
三十六次
san1shi2liu4 ci4

thirty six times
几次
ji3 ci4

several times
before, previously
yi3qian2

以前
以前
yi3qian2
I studied Chinese in Beijing before
wo3 yi3qian2 zai4 bei3jing1 xue2 zhong1wen2

我以前在北京学中文
我以前在北京学中文
wo3 yi3qian2 zai4 bei3jing1 xue2 zhong1wen2
Have you been to France (before)?
ni3 qu4guo4 fa3guo2 ma?

你去过法国吗?
你去过法国吗?
ni3 qu4guo4 fa3guo2 ma?
去过
qu4guo4

gone somewhere before
I've not been there yet
wo3 hai2 mei3 qu4guo4

我还没去过
我还没去过
wo3 hai2 mei2 qu4guo4
Hong Kong
xiang1 gang3

香港
香港
xiang1 gang3

Hong Kong