Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Normer
Dersom de samme forventingene regelmessig blir utløst i en bestemt type sosiale situasjoner, foreligger det en sosial norm
Normer har avgrenset gyldighetsområde, 3 eksemp
tid, sted og kultur.
familie arbeidsliv, rettigheter, plikter, og forventninger
Nedskrevne og ikke-nedskrevne normer, samt internalisering
personlige og offentlig , vi gjør dem til våre
Neg følger av for sterke normer
forventningspress
Normkonflikt
Motstridende interesser i en bestemt situasjon, løsningen er å ... bestemme seg for en der og en der, - normmottakeren kan få neg følger
Normmottaker og sender
utsettes of utsetter for sosialt press
Fiktivt press
for eksempel ungdom og seksualitet
Hva kan bestemme normsenderens styrke?
Følelsesmessige forhold, behovsdekning, kompetanse og erstatningsmuligheter, politiske partier kan like gjerne skifte
Harmoni- og konfliktmodell for normer
Harmoni; normer utviklet over tid, basert på erfaring og konklusjon. de gode overlever, de dårlig e forsvinner samme interesse=samarbeid

Konfliktmodell= Grupper i samfunnet har motstridende interesser, når de følges er noen i samfunnet som tjener på det. normer regler og lover lages av mektige mennesker lo og nho, beskytter makthavernes interesser.
ideologisk makt
Den mest effektive metoden; hvis ikke folk tror på normene brukes tvang. billigere og mer effektivt enn fysisk makt.
Sanksjoner,
Omgivelsenes reaksjon på vår væremåte, atferd eller holdning. Hensikt; korrigere eller forsterke.
Sanksjonsmiddel er relativt
10000 kroner i bot er kanskje greit, hvis vi fryktet 30000.
Sosial kontroll
Bruk av sanksjoner. Hensikt, å tilpasse noen til de rådende normene og verdiene. Del av SOSIALISERINGSPROSESSEN, fra biologiske til sosiale vesener.
Formell og uformell sosial kontroll
Formell; utøves av representanter fra storsamfunnet. Uformell, sosiale grupper venner osv...

Følgelig også uformelle og formelle sanksjoner
Hvem har sanksjonsmidler?
Lovverket forteller hvem som skal straffe på vegne av storsamfunnet. Noen har mer enn andre