Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aloittaa (aloitan, aloittaa / aloitin, aloitti)
empezar
lopettaa (lopetan, lopettaa / lopetin, lopetti)
terminar
eikö niin? (colloq eiks niin?)
isn't it? n'est-ce pas? no?
esimerkki (esimerkkiä, esimerkin, esimerkkejä) (abbr. esim.)
por ejemplo
häiritä (häiritsen / häiritsin)
molestar
keskustella (keskustelen, keskustelin)
conversar
keskustelu (keskustelua, keskustelun, keskusteluja)
conversación
kuu (kuuta, kuun, kuita)
luna
osata (osan, osin)
tener la habilidad de
pian
pronto
silloin
entonces (en ese momento)
sitten
then
soida (soin, soin)
to ring
sopia (sovi, sopii / sovin, sopi)
to suit, to fit
tahtoa (tahdon, tahtoo / tahdin, tahti)
queres, desear
tasan
uniformemente, regularmente, equitativamente
tavattavissa
disponible
toistaa (toistan / toistin)
repetir
varsinkin
especialmente
johtaa (johdan, johtaa / johdin, johti)
conducir, encabezar
lintu (lintua, linnun, lintuja)
pájaro
varattua (varattua, varatun, varattuja)
ocupado, reservado
vapaa (vapaata, vapaan, vapaita)
libre (no ocupado)
luoda (luon, loin)
crear, hacer
tarjota (tarjoan, tarjosin)
ofrecer
jäädä (jään, jäin)+ illa/ella
permanecer, quedarse
surra (suren /surin)
to mourn (lamentarse)
kulkea (kuljen, kulkee / kuljin, kulki)
ir, transportarse
tulkita (tulkitsen / tulkitsin)
intpretar, comprender
reagoida (reagoin / reagoin)
reaccionar, responder
lainata (lainaan / lainasin)
tomar prestado
julkaista (julkaisen / julkaisin)
publicar
keittää (keitän / keitti)
cocinar, hervir
hakea (haen, hakee / hain, haki)
traer (to fetch)
herätä (herään, heräsin)
levantarse (to wake up)
valvoa (valvon, valvoin)
estar despierto
vuokrata (vuokraan, vuokrasin)
alquilar
Olin Suomessa viisi vuotta sitten
Estuve en finlandia hace 5 años
Minkälainen...
What kind of...?
häämatka, hääkutsu, etc.
viaje de boda, invitación de bodas, etc
paavi (paavia, paavin, paaveja)
papa (de iglesia)
Välimeri (meriä, meren,)
Mar mediterráneo
onnellinen (onnellista, onnellisen, onnellisia)
alegre
onneton (onnetonta,onnettoman, onnettomia)
no-alegre
surullinen (surullista, surullisen, surullisia)
triste