Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
late
chi2dao4

迟到
迟到
chi2dao4

late
you're late again
ni3 you3 chi2dao4 le

你有迟到了
你有迟到了,你总是迟到
ni3 you3 chi2dao4 le, ni3 zong3shi4 chi2dao4
what's your problem?
zen3me gao3de?

怎么搞的?
怎么搞的?
zen3me gao3de?

what's your problem?
I'm not late
wo3 mei2 chi2dao4

我没迟到
we agreed to meet at 3 O'Clock
wo3men shuo1 hao3 san1 dian3 jian4

我门说好三点见
it's now exactly 3 O'Clock
xian4zai4 zheng4hao3 san1 dian3 zhong1

现在正好三点钟
我没迟到,我们说好三点见,现在正好三点钟
wo3 mei2 chi2dao4, wo3men shuo1hao3 san1 dian3 jian4, xian4zai4 zheng4hao3 san1 dian3 zhong1
exactly, just right, just enough
zheng4hao3

正好
正好
zheng4hao3

exactly, just right, just enough
现在是三点十五分,你迟到十五分钟
xian4zai4 shi4 san1 dian3 shi2 wu3 fen1zhong1, ni3 chi2dao4 shi2wu3 fen1zhong1
next time don't be late again, OK?
xia4ci4 bu2 yao4 zai4 chi2dao4, ke3yi3 ma?

下次不要紧再迟到,可以吗?
下次不要再迟到,可以吗?
xia4ci4 bu2 yao4 zai4 chi2dao4, ke3yi3 ma?
don't be angry
bie2 sheng1qi4 le
别生气了
don't go
bie2 zou3

别走
don't cry
bie2 ku1
别哭
可以,别生气了
ke3yi3, bie2 sheng1qi4 le