Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
forget
wang4ji4

忘记
忘记
wang4ji4

forget
to bring, carry
dai4

dai4

to bring, carry
wallet
qian2bao1

钱包
钱包
qian2bao1

wallet
I've forgotten to bring my wallet
wo3 wang4ji4 dai4 qian2bao1 le

我忘记带钱包了
我忘记带钱包了
wo3 wang4ji4 dai4 qian2bao1 le
lunch
wu3fan4

午饭
午饭
wu3fan4

lunch
can you pay for lunch?
ni3 neng2 fu4 wu3fan4 de qian2 ma?

你能付午饭的钱吗?
你能付午饭的钱吗?
ni3 neng2 fu4 wu3fan4 de qian2 ma?
every time
mei2 yi1 ci4

每一次
每一次
mei2 yi1 ci4

every time
I pay every time
mei2 yi1 ci4 dou1 shi4 wo3 fu4 qian2

每一次都是我付钱
每一次都是我付钱
mei2 yi1 ci4 dou1 shi4 wo3 fu4 qian2
今天我不付,你应该付
jin1tian1 wo3 bu2 fu4, ni3 ying1gai1 fu4
what you're saying is wrong
ni3 shuo1de bu2 dui4

你说的不对
你说的不对
ni3 shuo1de bu2 dui4
last time

next time
shang4 ci4 上次

xia4 ci4 下次
上次

下次
shang4 ci4

xia4 ci4
上次就是我付的
shang4 ci4 jiu4 shi4 wo3 fu4 de
today you must pay, I'm going
jin1tian1 ni3 yi2ding4 yao4 fu4, wo3 zou3 le

今天你一定要付,我走了
今天你一定要付,我走了
jint1tian1 ni43 yi2ding4 yao4 fu4, wo3 zou3 le