Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aikaisin
temprano
myöhään
tarde
ja niin edelleen...
etcera
elokuva (elokuvaa, elokuvan, elokuvia)
película
ennen kuin
antes (+ oración)
eri
diferente
sama
igual
kuunnella (kuuntelen / kuuntelin)
escuchar
kylä (kylää, kylän, kyliä)
- mennä kylään
pueblo, villa
- ir a visitar amigos, familiares
levysoitin (levysoitinta, levysoitimen, levysoitimia)
cd.player
tapa (tapaa, tavan, tapoja) (Millä tavalla?)
manera, modo
(de qué modo)
vaan
sino
vieras (vierasta, vieraan, vieraita)
invitado
viettää (vietän, viettää / vietin, vietti)
spend (pasar el tiempo)
piirtää (piirrän, piirtää / piirsin, piirsi)
dibujar
laki (lakia, lain, lakeja)
ley
perhonen (perhosta, perhosen, perhosia)
mariposa
sota (sotaa, sodan, sotia)
guerra
kulta (kultaa, kullan, kultia)
oro
silta (siltaa, sillan, siltoja)
puente
kylpeä (kylven, kylpee / kylvin, kylvi)
tomar un baño
ruokala (ruokalaa, ruokalan, ruokaloja)
bar, lanchonete
pituus (pituutta, pituuden)
largura, altura