Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är första steget när fettsyror ska föras in i mitokondrien?
Aktivering.
fettsyra + CoA -> acyl-CoA
enzym: acyl-CoA-syntetas.
åtgår: ATP
bildas: AMP, PPi
Vad sker med acyl-CoA när den kommit in i mitokondrien?
CoA byts ut mot karnitin.
enzym: karnitin-acyltransferas-1 (CAT 1)
Vad sker när fettsyran bundit till karnitin?
Acylkarnitin förs in i mitokondriematrix genom en antiport med fritt karnitin.
Vad sker när acylkarnitin nått mitokondriematrix?
karnitin-acyltransferas-2 (CAT 2) byter karnitin mot acyl-CoA.
Hur regleras karnitinskytteln?
CAT 1 inhiberas av malonyl-CoA. Detta innebär att lipolys inhiberas när fettsyrasyntes pågår.