Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
赔本
péiběn
元手を割る
证券
zhèngquàn
价格
jiàgé
上涨
shàngzhǎng
下跌
xiàdiē
完善
wánshàn
展现
zhǎnxiàn
暴涨 暴跌
bàozhǎng bàodiē
规定
guīdìng
交易
jiāoyì
收盘
shōupán
大引けになる
涨停板
zhǎng tíng bǎn
跌停板
diē tíng bǎn
欠缺
qiànquē
活跃
huóyuè
给予
jǐyǔ
唉声叹气
āishēngtànqì
理智
lǐzhì
投资
tóuzī
收益
shōuyì
赌博
dǔbó
分析
fēnxi
赚钱
zhuànqián
yíng
误解
wùjiě
盲目
mángmù
易于
yìyú
成熟
chéngshú
处处
chùchù
仅仅
jǐnjǐn
组织
zǔzhī
结构
jiégòu
监督
jiāndū
似乎
sìhū
基础
jīchǔ
优质
yōuzhì
风险
fēngxiǎn
丰厚
fēnghòu
回报
huíbào
炒股
chǎo gǔ
随大流
suí dàliú
有所不知
yǒusuǒ bùzhī
积蓄
jīxù
热衷
rè zhōng
干预
gānyù
撑腰
chēngyāo
亏本
kuīběn
追捧
zhuī pěng
景气
jǐngqì
投机
tóujī
套牢
tàoláo
熊市
xióngshì
隐患
yǐnhuàn
健全
jiànquán
决策
juécè
奢望
shēwàng
用武之地
yòngwǔzhīdì
瞬息万变
shùnxīwànbiàn
执著
zhízhuó
咨询
zīxún
1.諮問する 2.情報提供.インフォメーション.案内.コンサルティング 3.情報を提供する.案内する
炒热点
chǎo rèdiǎn
准确
zhǔnquè
正確(な).確か(な)
不失为
bùshīwéi
~たるを失わない.~だといえる
运作
yùnzuò
规范
guīfàn
1.規範.規格.標準 2.規範に合う
损失
sǔnshī
損失.損をする.損害を受ける
防止
fángzhǐ
防止(する).防ぐ
权威
quánwēi
1.権威ある.権威的な 2.権威.泰斗(たいと).権威あるもの.オーソリティー
牢牢拴住
láoláo shuānzhù
しっかりとつなぐ.縛り付ける
遭受
zāoshòu
被る.(損害などを)受ける.~に遭う.見舞われる
脱身
tuōshēn
下降
xiàjiàng
1.降下する 2.(地)沈下する 3.(程度が)下がる.(数量が)減る
摆正心态
bǎizhèng xīntài